Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Posts Tagged ‘Quan tri nguon nhan luc’

47. Các bài test phỏng vấn

Posted by daviadmin on March 3, 2012

A/ DANH MỤC CÁC BÀI TEST
I/ EQ Test
1. Khái quát về EQ – 4 trang.
2. Bài test EQ 1 – 2 trang
3. Bài test EQ 2 – 3 trang
4. Bài test EQ 3 – 3 trang5. Bài test EQ 4 – 4 trang
II/ IQ Test
1. Khái quát về IQ – 9 trang
2. Bài test IQ 1 – 3 trang
3. Bài test IQ 2 – 11 trang.
4. Bài test IQ 3 – 10 trang
III/ Test kiến thức chung: 2 trang.
IV/ Test nghề nghiệp:
1. Chọn nghề qua tính cách – 1 trang
2. Test nghề nghiệp – 2 trang
V/ Test tiếng anh
1. Trắc nghiệm tiếng anh KD– 18 trang
2. Trắc nghiệm tiếng anh A – đề 1 – 2 trang.
3. Trắc nghiệm tiếng anh A – đề 2 – 15 trang.
4. Trắc nghiệm tiếng anh B – đề 1 – 2 trang.
5. Trắc nghiệm tiếng anh B – đề 2 – 14 trang.
6. Trắc nghiệm tiếng anh C – đề 1 – 30 trang.
VI/ Test tin học
1. Test interner A – 5 trang
2. Test tin học A – 5 trang
3. Test tin học A – 3 trang
4. Test tin học – 5 trang
5. Test tin học – 4 trang
6. Test tin học B – 3 trang
7. Test tin học B – 6 trang
8. Test tin học và mạng B – 9 trang
9. Test tin học C – 12 trang
VII/ Test tính cách
1. Test thói quen – 3 trang
2. Test tính cách – 4 trang
3. Test sở thích – 3 trang
4. Test tính cách MBTI – 20 trang

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

Posted in 05. Quản trị hành chính nhân sự | Tagged: , , | 1 Comment »

50. Phương pháp ASK trong quản lý nguồn nhân lực

Posted by daviadmin on March 1, 2012

Mô hình ASK:

1. Tài liệu hướng dẫn ASK 1. 7 trang

2. Tài liệu hướng dẫn ASK 2. 10 trang

3. Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 1

4. Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 2

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Posted in 05. Quản trị hành chính nhân sự | Tagged: , , | Leave a Comment »

Quản trị nguồn nhân lực và thách thức của sự thay đổi

Posted by nqcentre on December 8, 2007

Nhận thức về khái niệm nguồn nhân lực
– Các quan điểm về nguồn nhân lực
– Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực và các hoạt động quản trị nguồn nhân lực
– Những xu hướng của quản trị nguồn nhân lực
– Thách thức của sự thay đổi

Nhận thức về khái niệm nguồn nhân lực

– Khi mô tả về nguồn nhân lực, chúng ta sẽ nói điều gì?

– Khái niệm: nguồn nhân lực được hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo và những sự tận tâm, nỗ lực hay bất cứ đặc điểm nào khác tạo giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho tổ chức của những người lao động
– Mô tả nguồn nhân lực:
+ Quy mô và cơ cấu theo các đặc tính nhận diện nguồn nhân lực (giới tính, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề,…)
+ Các mô tả về các đặc điểm sự tận tâm, nỗ lực, khả năng thích nghi, sáng tạo,…

Hệ thống các quan điểm về nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực

“Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người đóng góp giá trị hữu hiệu nhất cho tổ chức, bao gồm các lĩnh vực như hoạch định nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, chiêu mộ và lựa chọn, đào tạo và phát triển, đánh giá thành tích và thù lao; sức khoẻ và an toàn lao động và tương quan lao động,…”

Các hoạt động trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực

– Hoạch định nguồn nhân lực
– Phân tích và thiết kế công việc
– Chiêu mộ và lựa chọn
– Đánh giá thành tích nguồn nhân lực
– Thù lao cho nguồn nhân lực
– An toàn và sức khoẻ
– Tương quan lao động

Mô hình quản trị nguồn nhân lực

Những xu hướng chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực

– Tiếp cận chiến lược
– Tính chất quốc tế hoá của quản trị nguồn nhân lực
– Duy trì hành vi và những chuẩn mực
– Định chuẩn và đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực và thách thức của sự thay đổi

– Toàn cầu hoá (Globalization)
– Thay đổi nhanh chóng về công nghệ (Techological Advances)
– Stress của thời đại thông tin
– Tái cấu trúc tổ chức ở câc công ty
– Tăng trưởng chậm
– Tính đa dạng của lực lượng lao động
– Mong muốn của người lao động
– Trách nhiệm thực hiện các mục tiêu xã hội

Toàn cầu hoá (Globalization)

– Đầu tư ra nước ngoài, hợp tác quốc tế (80% các bộ phận của xe Toyota Camry sản xuất ở Mỹ; Các công ty Ford và GM cùng chia sẻ thị trường Châu Âu với các c/ty của Nhật và Châu Âu,… )
– Lưu thông hàng hoá, tài chính, nguồn nhân lực và các loại nguồn lực khác nhau
– Văn hoá, thể thao,…

Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ: Ba làn sóng văn minh

Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ:

– Phát triển công nghệ thông tin
+ Internet & Communications
+ Định luật Moore

– Phát triển công nghệ sinh học
+ Nhân bản cừu Dolly
+ Khả năng về nhân bản con người

Stress của thời đại hậu công nghiệp

– Nhận thức về nguy cơ của thiên tai
– Nhận thức sự bất ổn về những vấn đề tôn giáo, vấn đề xã hội, khủng bố quốc tế
– Nỗi lo lắng về sự bất ổn trong chính sách của các nước và nguy cơ lan rộng của các xung đột cục bộ

Posted in Quan tri hanh chinh nhan su | Tagged: | 1 Comment »