Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Archive for the ‘He thong quan ly moi truong ISO 14000’ Category

ISO 14000 là gì?

Posted by nqcentre on April 20, 2008

 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm các tiêu chuẩn liên quan với Hệ Thống Quản Lý Môi Trường (HTQLMT), như tài liệu ISO 14001 và 14004 và những tiêu chuẩn liên quan với các công cụ Quản Lý Môi Trường (QLM 

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường dựa trên:

 • Các thông lệ quản lý tốt được thừa nhận về quản lý môi trường trên phạm vi quốc tế,

 • Các thành tựu của khoa học quản lý.
 • Được ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế – ISO – là tổ chức tập hợp của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia,
 • Có thể áp dụng cho mọi loại hình Doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, mọi quy mô.

Ai cần ISO 14000?

Các Doanh nghiệp muốn:

 • Tự khẳng định sự tuân thủ của mình với các chính sách về môi trường,
 • Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác,
 • Được chứng nhận bởi bên thứ ba cho hệ thống quản lý môi trường của mình.
Advertisements

Posted in He thong quan ly moi truong ISO 14000 | Tagged: | Leave a Comment »

Thủ tục xánh định khía cạnh và tác động môi trường

Posted by daviadmin on March 15, 2008

THỦ TỤC

XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH &

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. MỤC ĐÍCH:

Thủ tục này được thiết lập nhằm quy định cách thức thống nhất trong việc xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của Công ty.

2. PHẠM VI:

Thủ tục này được áp dụng cho tất cả các bộ phận trong Công ty.

3. TRÁCH NHIỆM:

3.1. Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm trong việc xác định các khía cạnh môi trường trong bộ phận mình.

3.2. Ban dự án chịu trách nhiệm trong việc đánh giá và xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa cho toàn Công ty.

4. NỘI DUNG:

4.1. Trình tự thực hiện việc xác định các khía cạnh môi trường:

Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm việc xác định các khía cạnh môi trường trong bộ phận của mình theo BM: MT – 01 với các bước sau:

· Liệt kê các hoạt động tại các công đoạn thuộc sự kiểm soát của bộ phận mình dựa trên việc xem xét đầu vào và đầu ra của hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ.

· Ơû mỗi hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ phải xác định các điều kiện bình thường, khác thường và khẩn cấp.

· Xác định các điều kiện bình thường, khác thường và khẩn cấp của các khía cạnh môi trường liên quan đến các hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ trên. Để xác định các khía cạnh môi trường tại các công đoạn nên xét đến các yếu tố sau:

Khí thải

Nước thải

Chất thải

Ô nhiễm đất

 

Sử dụng nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên

· Các khía cạnh môi trường sau khi được xác định phải được đại diện lãnh đạo xem xét và phê duyệt.

4.2. Trình tự xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa:

· Để xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, dựa vào tiêu chí cho điểm theo: độ lớn, mức độ lan tỏa và mức độ gây tác động ( Bảng Phụ lục 1: tiêu chí cho điểm các khía cạnh môi trường).

· Dựa vào công thức sau để đánh giá mức độ có ý nghĩa của các khía cạnh môi trường:

Mức độ có ý nghĩa = (độ lớn) x (mức độ lan tỏa) x (mức độ gây tác động).

· Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường sẽ được đánh giá dựa trên điểm mức độ có ý nghĩa.

 

Điểm

Khía cạnh môi trường có ý nghĩa

Hành động khắc phục

1 – 11

Không đáng kể

Chưa cần quan tâm

12 –17

Cao

Phải được quản lý và cải tiến

18

Rất cao

Đưa ra biện pháp xử lý ngay

4.3. Trường hợp sửa đổi nội dung bảng đánh giá khía cạnh môi trường có ý nghĩa:

· Khi thay đổi hoạt động.

· Khi thay đổi quy trình công nghệ.

· Khi thay đổi sản phẩm.

· Khi thay đổi dịch vụ.

· Khi yêu cầu của luật pháp thay đổi.

· Khi có khiếu nại từ khách hàng, cộng đồng, chính quyền địa phương, nhân viên……

 

Sự cải tiến liên tục đối với các tác động môi trường sẽ được phản ánh qua các mục tiêu và chỉ tiêu của hệ thống quản lý môi trường.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO/BIỂU MẪU SỬ DỤNG:

· 0266: Thủ tục trao đổi thông tin về môi trường.

· 0260: Chương trình quản lý môi trường.

· 0236: Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường.

· 0087: Thủ tục kiểm soát tài liệu.

· 0085: Thủ tục kiểm soát hồ sơ.

· 0235: Thủ tục xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác.

· BM: MT – 01 (Bảng xác định khía cạnh & tác động môi trường).

· BM: MT – 07 (Danh sách các khía cạnh môi trường có ý nghĩa).

Xem thêm về ISO 14000.

5. HỒ SƠ:

· Bảng xác định khía cạnh môi trường của các bộ phận.

· Danh sách các khía cạnh môi trường có ý nghĩa.

· Danh sách các yêu cầu pháp luật & các yêu cầu khác.

Nguồn NQ center

Posted in He thong quan ly moi truong ISO 14000 | Tagged: | 1 Comment »

04. Tài liệu ứng dụng xây dựng ISO 14000

Posted by daviadmin on September 19, 2007

I/ Danh mục chi tiết tài liệu ứng d ụng ISO 14000

A/ Tài liệu mẫu ISO 14000:

 1. Sổ tay chất lượng, 21 trang.
 2. Thủ tục kiểm soát tài liệu, 7 trang và 7 biểu mẫu.
 3. Thủ tục kiểm soát hồ sơ, 5 trang và 1 biểu mẫu.
 4. Thủ tục đánh giá nội bộ, 08 trang và 5 biểu mẫu.
 5. Thủ tục xem xét của lãnh đạo, 03 trang và 02 biểu mẫu.
 6. Thủ tục xem xét sự không phù hợp và khắc phục phòng ngừa, 3 trang và 2 biểu mẫu.
 7. Thủ tục đào tạo và tuyển dụng, 17 trang và 11 biểu mẫu.
 8. Thủ tục mua hàng, 2 trang và 1 biểu mẫu.
 9. Thủ tục bảo trì thiết bị, 5 trang và 5 biểu mẫu.
 10. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 4 trang và 2 biểu mẫu.
 11. Thủ tục kiểm soát thiết bị đo, 4 trang và 4 biểu mẫu.
 12. Thủ tục giám sát và đo lường, 4 trang.
 13. Thủ tục sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp, 3 trang.
 14. Thủ tục trao đổi thông tin môi trường, 4 trang.
 15. Thủ tục xác định các khía cạnh và tác động môi trường, 9 trang.
 16. Thủ tục xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác, 2 trang.
 17. Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường, 3 trang.
 18. Tiêu chuẩn tính điểm môi trường, 3 trang.
 19. Quy định tiết kiệm tài nguyên, 3 trang.
 20. Hướng dẫn công việc môi trường:
 21. HDCV quản lý hoá chất, 3 trang.
 22. HDCV quản lý dầu nhớt, 3 trang.
 23. HDCV quản lý các loại chất thải.
 24. HDCV phòng chống bão lụt.
 25. HDCV quản lý chất thải, 6 trang.
 26. HDCV quản lý NaOH và Acid, 2 trang.
 27. 17 biểu mẫu về môi trường.

B/ Hướng dẫn ISO 14000..

 1. Bảng xác định khía cạnh môi trường, 14 trang.
 2. Tóm tắt nội dung ISO 14000, 4 trang.
 3. Tài liệu an toàn sức khoẻ khi sử dụng hoá chất, 3 trang.
 4. Kế hoạch đo lường môi trường năm, 3 trang.
 5. Giới thiệu ISO 14000, 9 trang.
 6. Giáo trình đào tạo ISO 14000, 24 trang.
 7. Danh sách các yêu cầu PL và yêu cầu khác, 5 trang.
 8. Chương trình quản lý môi trường, 3 trang.
 9. Chương trình đánh giá nội bộ ISO 14000, 3 trang.
 10. Các trường hợp khẩn cấp và cách giải quyết, 4 trang.
 11. Bảng xác định khía cạnh môi trường nhà máy, 6 trang.
 12. Bảng xác định khía cạnh môi trường khối VP, 1 trang.

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ  đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Thủ tục xánh định khía cạnh và tác động môi trường

Posted in He thong quan ly moi truong ISO 14000 | Tagged: | 1 Comment »