Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

E1.Ra quyết định

Posted by nqcentre on September 20, 2012

1. Năng lực “ra quyết định” là gì?

ü            Khả năng đưa ra những quyết định phù hợp và đúng lúc dựa trên sự phân tích thấu đáo,” sự khôn ngoan trong kinh doanh”, và từng trải trong kinh nghiệm.

ü            Ra những quyết định khó một cách đúng lúc, thậm chí đôi khi những quyết định được đưa vào thời hạn chặt chẽ.

ü            Cố gắng hiểu người khác và các dữ liệu trước khi đưa ra đánh giá và hành động

ü            Tạo dựng sự tự tin về khả năng ra quyết định của nhân viên.

Bảng phân cấp Năng lực

“Ra quyết định”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

– Ra quyết định thích hợp, kịp thời trong trường hợp thông tin tương đối rõ ràng và trong phạm vi hẹp.

– Lựa chọn hành động thích hợp nhất trong một số hành động có thể.

– Ra quyết định trong thẩm quyền của mình (ví dụ như những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ)

Cấp 2

Năng lực làm việc

– Đưa ra những quyết định thích hợp, đúng lúc trong những trường hợp tương đối phức tạp.

– Đưa ra câu hỏi và thu thập thông tin để có được sự nhìn nhận chính xác về những lựa chọn trước khi ra quyết định.

– Ra quyết định có phạm vi ảnh hưởng đến những người trong nhóm làm việc hoặc các nhóm khác có liên quan.

– Có khả năng đưa ra những quyết định thích hợp ngay cả trong trường hợp có độ bất ổn cao hoặc phải chịu nhiều áp lực.

– Biết áp dụng những bài học kinh nghiệm vào những quyết định hiện tại.

– Chọn lọc những thành viên trong nhóm ra quyết định một cách thích hợp.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Đưa ra những quyết định thấu đáo, kịp thời trong những tình huống khó khăn, phức tạp.

– Vận dụng kết quả phân tích tổng hợp, sự nhạy cảm trong kinh doanh, kinh nghiệm và óc phán đoán để đưa ra những quyết định cấp cao.

– Ra những quyết định có ảnh hưởng quan trọng đến các nhóm làm việc khác.

– Cho phép cấp dưới ra quyết định và hành động trong giới hạn thẩm quyền của họ.

– Khuyến khích những người khác vận dụng những bài học kinh nghiệm vào những quyết định hiện tại.

– Hỗ trợ những người khác trong việc suy xét ảnh hưởng của những quyết định thay thế quyết định hiện tại.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Đưa ra những quyết định thấu đáo, kịp thời trong những tình huống khó khăn, có độ phức tạp cao.

– Phân loại dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả để tìm ra vấn đề mấu chốt hoặc sự thay đổi để xem xét trong việc ra những quyết định đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược.

– Ra những quyết định có phạm vi ảnh hưởng rộng tới toàn bộ công ty.

– Dự đoán được phạm vi và mức độ ảnh hưởng của quyết định đưa ra tới toàn thể nhân viên trong công ty cũng như đối với các đối tượng hữu quan bên ngoài công ty.

Tuy nhiên, nếu bạn nhận quá nhiều trách nhiệm trong việc ra các quyết định, bạn có thê hạn chế mức độ ủy quyền trong công ty; có thể nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi xem xét kỹ lưỡng các thông tin; có thể ra những quyết định quan trọng mà không tổng hợp ý kiến của những người khác và có thể chỉ chú trọng đến sự ổn định trước mắt mà không để ý đến lợi ích lâu dài.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Để đánh giá năng lực này ,bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü            Tôi phải mất bao lâu để đưa ra quyết định này?

ü            Hậu quả của việc đưa ra một quyết định không phù hợp là gì?

ü            Tôi đã bỏ sót không đưa ai vào nhóm ra quyết định?

ü            Quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng tới những ai?

ü            Những xu hướng nào ảnh hưởng tới việc thu thập và thông tin của tôi?

ü            Trong trường hợp này, tiêu chuẩn nào dùng để đánh giá một quyết định tốt?

ü            Lần cuối cùng tôi bị bất ngờ vì kết quả của một quyết định của mình là khi nào?

ü            Tôi có đang trì hoãn việc ra quyết định này mặc dù tôi biết rõ sẽ không có thêm bất kỳ thông tin nào nữa.

ü            Khi tôi thu thập thông tin từ những người khác, tôi có biết xu hướng và động cơ của họ không?

Hướng dẫn thực hành

ü            Bắt buộc bản thân phải ra quyết định trong một khoảng thời gian cụ thể ngay cả khi không có sẵn tất cả các dữ kiện. Suy nghĩ xem những thông tin nào có thể không cần thiết hoặc không thực hiện được vì sự trì hoãn. Suy nghĩ về hậu quả của việc không ra quyết định này trong ngày hôm nay.

ü            Xác định một quyết định cần bàn bạc với cấp trên của bạn. Trình bày các phương án lựa chọn và những đề nghị hành động, bám sát quyết định mà cấp trên của bạn đưa ra. Nếu nó có khác so với những đề nghị của bạn, thảo luận những nguyên nhân gây ra điều đó với cấp trên của bạn.

ü            Tìm một người đã từng ra một quyết định khó trong tình huống tương tự như tình huống của bạn. Trao đổi với anh ta về quá trình suy nghĩ dẫn đến quyết định đó, kết quả của quyết đinh đó và nếu bây giờ họ gặp lại một tình huống tương tự thì họ sẽ xử lý như thế nào. Thảo luận về những suy nghĩ, ý tưởng của bạn và xin ý kiến về những kết quả có thể xảy ra.

ü            Phỏng vấn những nhà quản trị mà đang phải chịu áp lực để ra quyết định một cách liên tục. Đề nghị họ mô tả tiêu chuẩn họ sử dụng để đánh giá chất lượng của những quyết định, phương pháp họ sử dụng để ra quyết định và những bài học họ có về việc ra quyết định. Thảo luận về vấn đề hiện tại của bạn. Suy nghĩ về những gợi ý của họ và áp dụng vào việc ra quyết định hàng ngày của bạn.

ü            Xác định 5 điểm không thích hợp với tung ra một sản phẩm gần đây. Suy nghĩ và thảo luận với những người khác về quyết định liên quan đến chất lượng sản phẩm.

ü            Giao phó một quyết định quan trọng cho một nhân viên. Thảo luận với người đó về tiêu chuẩn đánh giá một quyết định tốt trong trường hợp này, đồng thời thảo luận kỹ thuật thích hợp để sử dụng và những người thích hợp để tham gia vào nhóm ra quyết định. Cung cấp cho người nhân viên đó những thông tin phản hồi về mức độ hiểu rõ dữ kiện, chất lượng của những phân tích, sự kết hợp quan điểm của mọi người và chất lượng của quyết định đã đưa ra.

ü            Phụ trách một phần của một dự án liên quan đến nhiều phòng ban hoặc đơn vị kinh doanh mà trong đó, việc ra quyết định có ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của toàn công ty. Suy nghĩ về kết quả và sự kịp thời của việc ra quyết định của bạn. Liệt kê danh sách các phương pháp để cải tiến quá trình ra quyết định.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
 • Kỹ năng ra quyết định
2
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
3
 • Quản lý sự thay đổi
4
 • Quản lý thời gian
5
 • Các công cụ của quản lý
6
 • Kỹ năng quản lý & lãnh đạo
No Khóa đào tạo
1
 • Project Team Communication Skills
2
 • Process Management Skills
3
 • Management Skills for the Diverse Work Force
4
 • Working without a Net: Decisions Simulation
5
 • Decisions and Risk
6
 • Communicating and Reinforcing Change
7
 • Dynamic Decision Making
8
 • Problem Solving and Decision Making in Groups
9
 • Solution Thinking for Breakthrough Decisions

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook ( Bản năm 1992 hoăch 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Decisions, Decisions: The Art of Effective Decision Making

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1573929344/qid=1104292887/sr=2-2/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Smart Choices : A Practical Guide to Making Better Decisions

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0767908864/qid=1104292887/sr=2-1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Winning Decisions : Getting It Right the First Time

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0385502257/qid=1104292969/sr=2-3/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Leadership & Strategic Management : Kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược / Roger Ford

ü            Strategic Leadership , Top Executives and Their Effects on Organizations / Sydney Finkelstein, Donald Hambrisck

ü            Leading Self-Directed Work Teams , A Guide to Developing New Team Leadership Skills / Kimball Fisher

ü            Power and the corporate mind / Abraham Zaleznik . – Chicago : Bonus books , 1985. – 288 tr.

ü            Essentials of Strategic Management / J. David Hunger, Thomas L. Wheelen

ü            Supervision Today! / Stephen P. Robbins

ü            Understanding and Managing Organizational Behavior / Jennifer M. George, Gareth R. Jones

ü            New perspectives on human resource management / Ed.: John Storey

ü            Human value management : the value-adding human resource management strategy for the 1990s / Jac Fitz-enz

ü            Human Resource Management , Gaining a Competitive Advantage / Raymond A. Noe,.. .

ü            Dinosaur Brains, Dealing with all those Impossible people at work / Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen

Các chương trình đào tạo/phát triển khác:

ü            Decisions Focus – Excutive Development Inc

ü            Decisions- Making Strategies for Managers – Northwestern University, James L. Allen Center

ü            Leadership and Decisions Making in Organizations – Yale University, School of Organizations and Management.

ü            Power and Leadership Conference- Power & Systems

ü            Problem Solving and Decision Making- American Managerment Association

ü            Problem Solving and Decision Making – Kepner Tregoe

ü            Success Tools for Supervisors – The Effectiveness Institite

5. Chú ý

Nếu quá chú trọng vào việc ra quyết định, có thể:

ü            Đưa ra những quyết định và hành động một cách vội vã.

ü            Ra những quyết định quan trọng mà không tập hợp ý kiến của những người khác.

ü            Hy sinh lợi ích lâu dài vì những giải pháp tạm thời.

ü            Nắm quyền ra tất cả những quyết định quan trọng nên khiến người khác cảm thấy họ không có quyền hành.

Để tránh quá chú trọng vào việc ra quyết định, bạn cần trả lời các câu hỏi sau:

ü            Liệu tôi có bị thúc ép để đưa ra một quyết định nhanh đến mức từ bỏ cả những lợi ích lâu dài?

ü            Để giúp cho việc ra quyết định này, tôi phải xây dựng cơ cấu như thế nào để trao quyền cho những người khác?

ü            Liệu tôi có đang làm mất sự tự tin của những người khác bằng việc đưa ra quyết định này không?

ü            Liệu tôi có đang đưa ra một quyết định vội vã mặc dù tôi biết rằng ngay sau đây, tôi sẽ thêm những thông tin cần thiết?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: