Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

16. Tài liệu quản lý công ty du lịch

Posted by daviadmin on September 19, 2012

I/ DANH MỤC TÀI LIỆU ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CTY DU LỊCH

1.Quản trị MARKEITING tour.

1.1Mẫu kế hoạch marketing, 6 trang.

1.2Mô tả và tiêu chuẩn công việc NV marketing, 1 trang.

1.3Mô tả và tiêu chuẩn công việc sales tour, 1 trang.

1.4Mô tả và tiêu chuẩn công việc NV chăm sóc khách hàng, 1 trang.

1.5Mẫu câu hỏi đìều tra thị trường, 2 trang.

2.Quản trị chuỗi cung ứng tour:

2.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp xe

2.1.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp xe, 4 trang.

2.1.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

2.1.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

2.1.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng xe, 1 trang.

2.2Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp dịch vụ khách sạn

2.2.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp dịch vụ khách sạn, 4 trang.

2.2.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

2.2.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

2.2.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng khách sạn, 1 trang.

2.3Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp dịch vụ nhà hàng

2.3.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp nhà hàng, 4 trang.

2.3.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

2.3.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

2.3.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng nhà hàng, 1 trang.

2.4Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng đại lý du lịch

2.4.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng đại lý du lịch, 4 trang.

2.4.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

2.4.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

2.4.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng đại lý du lịch, 1 trang.

2.5Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng mua tour

2.5.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng mua tour, 4 trang.

2.5.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

2.5.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

2.5.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng mua tour, 1 trang.

2.6Quy trình đánh giá, ký hợp đồng và kiểm soát cộng tác viên Hướng dẫn.

2.6.1Quy trình đánh giá và kiểm soát cộng tác viên HD, 4 trang.

2.6.2Danh mục cộng tác viên HD, 1 trang.

2.6.3Mẫu hợp đồng lao động với công tác viên HD, 1 trang.

2.7Quy trình xem xét và ký hợp đồng với các đại lý du lịch

2.7.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với các đại lý du lịch, 6 trang.

2.7.2Mẫu hợp đồng đại lý du lịch, 3 trang.

2.8Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà xe.

2.8.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với dịch vụ thuê xe, 4 trang.

2.8.2Bảng quy định đối với lái xe, 3 trang.

2.8.3Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ xe 1, 3 trang

2.8.4Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ xe 2, 3 trang

2.9Quy trình xem xét và ký hợp đồng với khách sạn.

2.9.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với dịch vụ lưu trú khách sạn, 4 trang.

2.9.2Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ lưu trú khách sạn 1, 2 trang

2.9.3Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ lưu trú khách sạn 2, 2 trang

2.10Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà hàng.

2.10.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà hàng, 6 trang.

2.10.2Mẫu hợp đồng với nhà hàng, 3 trang.

2.11Quy trình xem xét và ký hợp đồng với khu, địa điểm du lịch.

2.11.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với các địa điểm du lịch, 4 trang.

2.11.2Mẫu hợp đồng với địa điểm du lịch, 3 trang.

2.12Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà cung ứng mua tour

2.12.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà cung ứng mua tour, 4 trang.

2.12.2Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mua bán tour, 3 trang.

3.Quy trình thiết kế và quản lý tour

3.1Quy trình thiết kế tour.

3.1.1Quy trình thiết kế tour, 4 trang.

3.1.2Phiếu đề xuất tour mới, 1 trang.

3.1.3Phiếu xem xét tour mới, 1 trang.

3.2Quy trình khảo sát và đánh giá tour, 4 trang.

3.3Quy định quản lý danh mục tour

3.3.1Quy trình quản lý danh mục tour, 5 trang.

3.3.2Bảng phân tích doanh thu theo tháng, 1 trang.

3.3.3Bảng phân tích doanh thu tour A theo tháng, 1 trang.

3.3.4Bảng phân tích lợi nhuận tour A theo tháng, 1 trang.

4.Quản trị điều hành tour:

4.1Quản lý ký kết hợp đồng du lịch

4.1.1Quy trình xem xét và ký kết hợp đồng (4 trang)

4.1.2Bảng ghi nhận thông tin khách hàng, 1 trang.

4.1.3Mẫu hợp đồng tham quan du lịch, 3 trang.

4.1.4Biên bản thanh lý hợp đồng (1 trang)

4.2Quy trình lập kế hoạch tour.

4.2.1Quy trình lập kế hoạch tour, 3 trang.

4.2.2Mẫu kế hoạch tour tháng, 1 trang

4.2.3Mẫu kế hoạch tour tuần, 1 trang.

4.3Quy trình điều hành tour.

4.3.1Quy trình điều hành tour, 5 trang.

4.3.2Bảng theo dõi tour, 2 trang.

4.3.3Bảng quản lý HDV, 1 trang

4.3.4Bảng đánh giá tour của khách du lịch., 1 trang.

4.4Quy trình bán tour

4.4.1Quy trình bán tour, 4 trang

4.4.2Bảng tổng hợp bán tour, 1 trang.

4.5Quản lý văn phòng du lịch:

4.5.1Nội quy văn phòng tour, 4 trang

4.5.2Quy định phong cách làm việc nhân viên, 7 trang

4.6Quy trình trao đổi thông tin với khách hàng

4.6.1Quy trình trao đổi thông tin với khách hàng (4 trang)

4.6.2Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

4.7Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

4.7.1Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (4 trang)

4.7.2Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

4.7.3Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

4.8Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

4.8.1Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (6 trang)

4.8.2Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

4.8.3Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

4.9Hướng dẫn công việc nhân viên hướng dẫn, 4 trang.

4.10Mô tả công việc phòng điều hành tour.

4.10.1Mô tả và tiêu chuẩn Trưởng phòng điều hành tour, 1 trang.

4.10.2Mô tả và tiêu chuẩn NV điều hành tour, 1 trang.

4.10.3Mô tả và tiêu chuẩn HDV du lịch, 1 trang.

II/ Xuất xứ:

1.Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2.Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1.Giá bộ tài liệu này là 450.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2.Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3.Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4.Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Quy trình điều hành tour

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: