Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

11. Tài liệu quản lý công ty thời trang

Posted by daviadmin on September 19, 2012

 

I/ Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị công ty thời trang

1.Quản trị phòng thiết kế.

1.1Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP thiết kế, 2 trang.

1.2Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV thiết kế thời trang, 2 trang.

1.3Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV thiết kế rập mẫu, 2 trang.

1.4Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV may mẫu, 1 trang.

1.5Hướng dẫn ghi tài liệu mẫu, 1 trang

1.6Mẫu thiết kế, 1 trang.

1.7Quy định buổi lên mẫu, 2 trang.

2.Quản trị LOGISTICS:

2.1Thủ tục đánh giá nhà cung ứng NPL.

2.1.1Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 4 trang.

2.1.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

2.1.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

2.1.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, 1 trang.

2.2Quy trình mua hàng

2.2.1Thủ tuc mua hàng(4 trang)

2.2.2Phiếu giám sát nhà cung úng khi giao hàng, , 1 trang.

2.2.3Bảng định mức tồn kho tối thiểu, 1 trang.

2.3Quy trình quản trị kho

2.3.1Quy trình nhập và xuất kho hàng hoá, 2 trang.

2.3.2Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

2.3.3Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

2.3.4Mẫu phiếu xuất kho (1 trang)

2.3.5Thẻ kho (1 trang)

2.3.6Mẫu thẻ bài, (1 trang)

2.3.7Quy định sắp xếp và lưu kho (2 trang)

2.3.8Quy định về định mức tồn kho tối thiểu (1 trang)

2.3.9Bảng định mức tồn kho tối thiểu (1 trang)

2.4Mô tả công việc

2.4.1Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP Logistics, (2 trang)

2.4.2Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên cung ứng (2 trang)

2.4.3Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên giao nhận (2 trang)

3.Quản trị sản xuất:

3.1Quy chế tổ chức xưởng SX

3.1.1Quy chế tô chức xưởng may, 2 trang

3.1.2Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc QD xưởng may, 2trang.

3.1.3Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc NV kỹ thuật, 1 trang.

3.1.4Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc NV kế hoạch, 1 trang.

3.1.5Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc NV bảo trì, 1 trang.

3.1.6Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc thợ phụ cắt, 2trang.

3.1.7Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc thợ cắt chính, 2trang.

3.1.8Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc Chuyền trưởng, 2trang.

3.1.9Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc Kỹ thuật chuyền, 1 trang.

3.1.10Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc công nhân may, 2trang.

3.1.11Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc Thợ phụ may, 2trang.

3.1.12Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc công nhân hoàn thành, 2trang.

3.1.13Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc KCS, 2trang.

3.1.14Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc công nhân gấp xếp, 1 trang.

3.2Biểu mẫu xưởng SX

3.2.1Lệnh sản xuất, 1 trang

3.2.2Tác nghiệp sản xuất, 2trang.

3.2.3Phiếu đi sơ đồ trong ngày, 1 trang.

3.2.4Phiếu nhận vải, 1 trang.

3.2.5Phiếu yêu cầu xuất NPL, 1 trang.

3.2.6Phiếu yêu cầu nhận NPL, 1 trang.

3.2.7Biên bản đo kiểm vải, 1 trang.

3.2.8Phiếu cắt hàng trong ngày, 1 trang.

3.2.9Biên bản hư hỏng hàng hoá, 1 trang.

3.2.10Phiếu ghi công đoạn, 1 trang.

3.2.11Phiếu làm khuy – đóng nút – cường, 1 trang.

3.2.12Phíêu kiểm hàng trong ngày, 1 trang.

3.2.13Phiếu nhập kho thành phẩm trong ngày, 1 trang.

3.3Quy trình sản xuất

3.3.1Quy trình sản xuất, 9 trang

3.3.2Thủ tục lập kế hoạch sản xuất, 2 trang

3.3.3Thủ tục hướng dẫn kỹ thuật may, 6 trang

3.3.4Hướng dẫn trải vải cắt, 2 trang

3.3.5Hướng dẫn kỹ thuật, 2 trang

3.3.6Thủ tục hướng dẫn sơ đồ, 1 trang

3.3.7Hướng dẫn chuyền may, 1 trang

3.3.8Hướng dẫn hoàn thành, 1 trang

3.3.9Hướng dẫn QC, 2 trang

3.4Tiêu chuẩn sản phẩm

3.4.1Tiêu chuẩn chất lượng SP may, 5 trang

3.4.2Tiêu chuẩn chất lượng vải, 2 trang

3.5Thủ tục theo dõi đo lường kiểm soát các quá trình.

3.5.1Thủ tục theo dõi đo lường và kiểm soát quá trình, 4 trang.

3.5.2Kế hoạch kiểm soát quá trình may, 3 trang.

3.6Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm may.

3.6.1Thủ tục kiểm tra thử nghiệm SP, 4 trang.

3.6.2Kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm SP may, 2 trang.

3.7Thủ tục truy tìm sản phẩm.

3.7.1Hướng dẫn truy tìm sản phẩm may, 3 trang.

3.8Thủ tục bảo trì thiết bị.

3.8.1Thủ tục bảo trì cty, 5 trang.

3.8.2Thẻ bảo trì thiết bị, 1 trang.

3.8.3Các sự cố thường gặp và cách xử lý, 1 trang.

3.8.4Danh mục thiết bị, 1 trang.

3.8.5Lịch bảo trì thiết bị, 1 trang.

3.8.6Phiếu lý lịch máy, 1 trang.

3.9Thủ tục kiểm soát thiết bị đo.

3.9.1Thủ tục kiểm soát thiết bị đo, 4 trang.

3.9.2Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn thiết bị đo, 2 trang.

3.9.3Lịch hiệu chuẩn thiết bị đo, 1 trang.

3.9.4Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo, 1 trang.

3.9.5Danh mục thiết bị đo, 1 trang.

3.10Quy trình xử lý khắc phục phòng ngừa.

3.10.1Thủ tục xử lý khắc phục phòng ngừa, 3 trang

3.10.2Phiếu xử lý khắc phục phòng ngừa, phiếu CAR, 2 trang

3.10.3Danh mục theo dõi phiếu CAR, 1trang.

3.11Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê.

3.11.1Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê, 2 trang.

3.11.2Phụ lục 1, 1 trang.

3.11.3Phụ lục 2, 1 trang.

3.11.4Phụ lục 3, 1 trang.

4.Quản trị kinh doanh:

4.1Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh

4.1.1Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3trang)

4.1.2MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

4.1.3MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

4.1.4MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

4.1.5MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

4.1.6MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

4.1.7MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

4.1.8MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

4.1.9MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

4.1.10MTCV Thưởng kênh bán lẻ(3trang)

4.1.11MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

4.1.12MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

4.1.13MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

4.1.14MTCVnhân viên kinh doanh ( 3 trang)

4.1.15MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

4.1.16MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

4.2Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng marketing

4.2.1Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức văn phòng marketing (2 trang)

4.2.2Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

4.2.3Mô tả công việc Trưởng phòng marketing (2 trang)

4.2.4Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

4.2.5Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (1 trang)

4.3Quy định quản lý cửa hàng siêu thị

4.3.1Nội quy cửa hàng (2 trang)

4.3.2Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng, 2 trang.

4.3.3Quy định ngoại hình tác phong nhân viên cửa hàng, 2 trang.

4.3.4Quy trình bán hàng, 4 trang.

4.3.5Quy định quản lý tài sản cửa hàng, 2 trang.

4.3.6Quy định vệ sinh cửa hàng, 1 trang.

4.3.7Hướng dẫn chỉnh sửa SP khi khách hàng thử xong, 1 trang.

4.3.8Quy định xuất nhập hàng hoá cửa hàng, 2 trang.

4.3.9Quy trình thực hiện công việc của NV bán hàng trong ngày, 1 trang.

4.3.10Hướng dẫn sử dụng phiếu bán lẻ, 2 trang.

4.3.11Hướng dẫn quản lý khách VIP, 2 trang.

4.3.12Hướng dẫn lập bảng kê đặt hàng, 1 trang.

4.3.13Hướng dẫn trưng bày sản phẩm cửa hàng, 1 trang.

4.3.14Tiêu chuẩn trưng bày cửa hàng, 1 trang.

4.3.15Hướng dẫn chăm sóc khách hàng, 4 trang.

4.3.16Mẫu phiếu bán lẻ, 1 trang.

4.3.17Bảng chấm công cửa hàng, 1 trang.

4.3.18Bảng kê xuất hàng cửa hàng, 1 trang.

4.3.19Bảng kê nhập hàng cửa hàng, 1 trang.

4.3.20Bảng kê đặt hàng, 1 trang.

4.3.21Bảng chấm điểm trưng bày, 1 trang.

4.3.22Bảng theo dõi hành vi khách hàng, 1 trang.

4.3.23Báo cáo ý kiến khách hàng về mẫu mới, 1 trang.

4.3.24Biên bản mất hàng, 1 trang.

4.3.25Mẫu biên nhận sửa hàng cho khách, 1 trang.

4.3.26Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, 1 trang.

4.3.27Biên bản họp Group, 1 trang.

4.3.28Mẫu báo cáo tổng doanh thu ngày, 1 trang.

4.3.29Danh mục hồ sơ cửa hàng, 1 trang.

4.3.30Danh mục tài sản cửa hàng, 1 trang.

4.3.31Biên bản bàn giao ca, 2 trang.

4.3.32Mẫu báo cáo tuần của cửa hàng trưởng, 2 trang.

4.3.33Biên bản kiểm tra nhân viên bán hàng, 1 trang.

4.3.34Biên bản kiểm tra cửa hàng của quản lý , 2 trang.

4.2.2Bảng chấm công của hàng ( 1 trang)

4.2.3Hướng dẫn theo dõi khách hàng VIP ( 1 trang)

4.2.4Hướng dẫn trưng bày sản phẩm cửa hàng (1trang)

4.2.5Báo cáo công việc hàng tuần của cửa hàng trưởng (1 trang)

4.2.6Quy trình thu tiền tại cửa hàng (1trang)

4.2.7Phiếu thu cửa hàng (1 trang)

4.2.8Mẫu báo cáo doanh thu ngày cửa hàng(1 trang)

4.2.9Quy trình bán hàng (2 trang)

4.2.10Hướng dẫn chăm sóc khách hàng (4 trang)

4.4Tài liệu huấn luyện nhân viên bán hàng thời trang

4.4.1Tài liệu huấn luỵện nhân viên bán hàng thời trang, 33 trang.

4.4.2Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

4.4.3Tài liệu huấn luyện chọn lựa trang phục, 4 trang.

4.4.4Tài liệu nghiên cứu thói quen mua sắm khách hàng trong siêu thị, 2 trang.

4.4.5Tài liệu huấn luyện kỹ thuật may, 3 trang.

4.4.6Tài liệu huấn luyện 7 bước bán hàng thời trang, 7 trang.

4.4.7Kiểm tra chỉ số IQ nhân viên bán hàng, 4 trang.

4.4.8Các loại phong cách thời trang, 4 trang.

4.5Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

4.5.1Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (4 trang)

4.5.2Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

4.5.3Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

4.6Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

4.6.1Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (2 trang)

4.6.2Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

4.6.3Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

4.7Quản lý đại lý

4.7.1Bảng hướng dẩn thiết lập và quản lý đại lý (4 trang)

4.7.2Phiếu thông tin đại lý (2trang)

4.7.3Bảng đánh giá đại lý (1 trang)

4.8Quản lý ký kết hợp đồng

4.8.1Quy trình xem xét và ký kết hợp đồng (4 trang)

4.8.2Phiếu xem xét hợp đồng (1 trang)

4.8.3Mẫu hợp đồng đại lý (3 trang)

4.8.4Mẫu hợp đồnghợp tác kinh doanh (6 trang)

4.8.5Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (5 trang)

4.8.6Mẫu hợp đồng liên doanh (5 trang)

4.8.7Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá (4 trang)

4.8.8Biên bản thanh lý hợp đồng (1 trang)

4.9Quy trình quản lý thông tin khách hàng

4.9.1Hướng dẫn trao đổi thông tin với khách hàng (2 trang)

4.9.2Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

4.10Quy trình marketing – chiến lược

4.10.1Tóm tắt hưỡng dẫn lập kế hoạch chiến lược(2 trang)

4.10.2Phân tích môi trường vĩ mô(2 trang)

4.10.3Ma tận đánh giá các yếutố môi trường (2 trang)

4.10.4Phân tích môi trường vi mô(6 trang)

4.10.5Ma trận hình ảnh cạnh tranh(2 trang)

4.10.6Phân tích môi trường nội bộ (5 trang)

4.10.7Ma trận nội bộ (2 trang)

4.10.8Xây dựng và chọ lựa chiến lược (7 trang)

4.10.9Xác định xứ mạng và mục tiêu (3 trang)

4.10.10Danh mục kiểm tra để lập kế hoạch kinh doanh(31 trang)

4.10.11Mẫu kế hoạch kinh doanh 1 (5 trang)

4.10.12Mẫu kế hoạch kinh doanh 2 (10 trang)

4.10.13Mẫu kế hoạch marketing (5 trang)

4.10.14Hướng dẫn nghiên cứu thị trường(7 trang)

4.10.15Hướng dẫn thực hiện chương trình khuyến mãi (3 trang)

4.10.16Hướng dẫn thực hiện chương trình khai trương của hàng (3 trang)

II/ Xuất xứ:

1.Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2.Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1.Giá bộ tài liệu này là 450.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2.Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3.Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4.Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Tài liệu nghiên cứu thói quen mua sắm thời trang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: