Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

D2.Giải quyết Vấn đề

Posted by nqcentre on September 16, 2012

1. Giải quyết vấn đề” là gì?

ü            Xây dựng tầm nhìn vượt xa khỏi những điều hiển nhiên, rõ ràng mà thông tin mang lại, để tìm ra những vấn đề quan trọng.

ü            Đưa ra những câu hỏi hợp lý và kiểm tra các nguồn lực quan trọng để có câu trả lời –chính xác cho vấn đề đó.

ü            Nhìn ra các yếu tố ẩn giấu sau vấn đề.

ü            Cẩn trọng trong việc giải quyết các vấn đề khó, dai dẳng.

ü            Đóng góp một cách hiệu quả vào việc giải quyết vấn đề của nhóm.

Bảng phân cấp Năng lực

“Giải quyết vấn đề”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

–         Giải quyết hiệu quả những vấn đề thông thường, thu thập những thông tin cần thiết để đưa ra một số lựa chọn và chọn ra biện pháp thích hợp.

–         Giải quyết những vấn đề có phạm vi lớn hơn tầm kiểm soát của bản thân.

Cấp 2

Năng lực làm việc

–         Giải quyết một cách hiệu quả và sáng tạo những vấn đề tương đối khó khăn, phức tạp mà có ảnh hưởng tới nhóm làm việc và các nhóm khác có liên quan.

–         Có tầm nhìn vượt xa những giải pháp thông thường với những phương pháp tiếp cận vấn đề khác.

–         Phát triển những giải pháp vượt xa phạm vi làm việc của bản thân, xem xét lại giải pháp hoặc những lựa chọn trước khi hành động.

–         Là nhân vật chủ chốt trong nhóm làm việc để giải quyết vấn đề.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

–         Giải quyết một cách hiệu quả và sáng tạo những vấn đề khó khăn, phức tạp mà có ảnh hưởng tới nhóm làm việc và các nhóm khác có liên quan.

–         Xác định rõ số lượng và loại thông tin cần thu thập để giải quyết vấn đề.

–         Xác định những vấn đề hoặc khuynh hướng tiềm ẩn trong nhóm.

–         Dự đoán và chủ động giải quyết những khó khăn trong quá trình đưa ra giải pháp.

–         Khuyến khích nhân viên phải có óc phê phán trong quá trình đưa ra giải pháp.

–         Tạo điều kiện thuận lợi, dẫn dắt các cuộc họp và nhóm làm việc giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

–         Giải quyết một cách hiệu quả và sáng tạo, ngay cả với những vấn đề khó khăn, phức tạp có ảnh hưởng tới nhóm làm việc hoặc tới toàn bộ công ty.

–         Đưa ra những câu hỏi thấu đáo hoặc lật ngược lại vấn đề, kiểm tra tất cả các nguồn thông tin có lợi cho việc giải quyết vấn đề.

–         Có chiến lược thích hợp để phân tích cơ hội, rủi ro và lợi ích của những giải pháp khác nhau.

Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng kỹ năng này, bạn có thể sẽ không chấp nhận sự liều lĩnh trong kinh doanh; đi sâu vào phân tích lý thuyết nhiều hơn là hành động; nhận quá nhiều trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề và do đó không thực hiện tốt việc uỷ quyền.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü            Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề gì?

ü            Liệu những người khác có nhất trí với vấn đề mà tôi đã xác định không?

ü            Tôi có thể tận dụng được những gì từ giải pháp trước đó để giải quyết vấn đề này?

ü            Liệu vấn đề kinh niên, lặp đi lặp lại này có đòi hỏi tôi phải có cách tiếp cận mới không?

ü            Tiêu chuẩn nào để đánh giá một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này?

ü            Liệu tôi có xem xét, phối hợp các khía cạnh của những giải pháp lựa chọn để đưa ra một giải pháp tốt hơn không?

ü            Liệu tôi có xem xét đến những gì có thể đi chệch hướng so với mỗi giải pháp và những thành tố của nó không?

ü            Những thành kiến nào ảnh hưởng tới việc thu thập và phân tích thông tin của tôi?

ü            Liệu những thông tin này có thích hợp và xác đáng với vấn đề này không?

Hướng dẫn thực hành

ü            Hợp tác với cấp trên của bạn trong việc giải quyết một vấn đề mang tính logic hoặc một vấn đề về công nghệ mà ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của nhóm bạn. Phân nhỏ vấn đề thành những phần khác nhau và xây dựng một kế hoạch giải quyết vấn đề. Thảo luận với người cấp trên đó về những phân tích và kế hoạch của bạn. Ghi lại những phân tích của ông ta về vấn đề đó, những người khác cần những gì và làm thế nào để mọi người biết đến giải pháp đó, áp dụng những bài học đó để giải quyết vấn đề của riêng bạn.

ü            Trao đổi với nhân viên trong công ty, những người tham gia vào các dự án tương tự như bạn về những vấn đề mà họ đang gặp phải, những giải pháp mà họ thấy là hiệu quả, áp dụng những bài học đó để giải quyết vẩn đề trong dự án của bạn.

ü            Xây dựng những giả định “nếu – thì” cho dự án của bạn để dự báo về những vấn đề có thể nảy sinh và đi tới các giải pháp. Thảo luận ý tưởng của bạn với cấp trên và thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng của những phân tích và tính khả thi của những giải pháp mà bạn đưa ra.

ü            Tham dự vào một uỷ ban xét duyệt các dự án, chương trình. Ghi lại những vấn đề chủ chốt, cách họ phân tích và những phương án được xây dựng, áp dụng những gì bạn học được vào giải quyết vấn đề của dự án của bạn.

ü            Chủ trì một cuộc họp nhóm được thiết kế để giải quyết một vấn đề khó khăn mà nhóm bạn đang gặp phải. Thu thập ý kiến phản hồi từ đồng nghiệp về những đóng góp của bạn trong việc giải quyết vấn đề của nhóm.

ü            Xác định một tình huống hay một quy trình mà nếu được thiết kế lại thì hiệu quả có thể tăng thêm 50% hoặc hơn thế nữa. Coi đó là ưu tiên hàng đầu trong danh sách những việc cần làm của bạn.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
 • Kỹ năng giao tiếp
2
 • Kỹ giải quyết xung đột/mâu thuẫn
3
 • Quản lý sự thay đổi
No Khóa đào tạo
1
 • Project Team Communication Skills
2
 • Enhancing Your Listening Skills
3
 • Presenting to Succeed
4
 • Presentation as a Management Tool
5
 • Successful Coaching Relationships
6
 • Building Relationships for Continuing Success
7
 • Communicating and Reinforcing Change
8
 • Managing Yourself through Change Simulation
9
 • Dealing with Problem Performance


4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

ü            The Consultant’s Toolkit: High-Impact Questionnaires, Activities and How-to Guides for Diagnosing and Solving Client Problems  http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0071362614/qid=1104288444/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Creative Problem Solving and Opportunity Finding / J. Daniel Couger

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0877097526/103-1623413-9025439?v=glance

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Breakthrough Thinking: Why We Must Change the Way We Solve Problems, and the – Seven Principles to Achieve This. Nadler, Gerald and Hibino, Shozo (1990)

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1559580046/qid=1104288957/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. Brookfield, Stephen D. (1987) http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1555423566/qid=1104289016/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            The Fifth Disclipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Senge, Peter M. (1990)

http://www.audible.com/adbl/store/amazonProduct.jsp?amazonCategory=product&productID=BK_RAND_000187&source_code=WSAZS01001102000&scic=0

ü            Use Both Sides of Your Brain. Buzan, Tony. (1983) http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0452266033/qid=1104289099/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

ü            The Way Through the Woods. Dexter, Colin. (1992) http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0804111421/qid=1104289130/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng vào việc giải quyết vấn đề, có thể:

ü            Không chấp nhận những rủi ro có thể chấp nhận được.

ü            Phân tích vấn đề quá kỹ lưỡng.

ü            Nhận quá nhiều trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề làm cho những người khác cảm thấy họ không có vai trò gì trong việc này.

Để tránh quá chú trọng vào việc giải quyết vấn đề, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü             Vấn đề cuối cùng mà không được giải quyết do tôi muốn có thêm nhiều thông tin hơn là vấn đề gì?

ü            Liệu tôi có coi tất cả những tình huống sai trái như là một nhu cầu cần phải can thiệp không?

ü            Liệu tôi có nhất định phải đưa ra quyết định cuối cùng mặc dù nhóm của tôi chịu trách nhiệm về việc giải quyết vấn đề đó không?

ü            Liệu tôi có từ chối không cho nhóm của tôi giải quyết vấn đề này không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: