Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị sản xuất

Posted by nqcentre on May 23, 2012

I/ Danh mục tài liệu ứng dụng và nghiên cứu quản trị sản xuất – chất lượng

1. Tài liệu quản trị sản xuất – chất lượng của các cty đa quốc gia:

§ TPM Pictures 3. 14 trang.

§ TPM Pictures 2. 15 trang.

§ TPM Pictures 1. 27 trang.

§ TPM Introduction – Total Productive Maintenance, 54 trang.

§ TPM docs in English, 37 trang.

§ TPM basic knowlage training (for worker) in VNese, 18 trang.

§ TPM – Total Productive Maintenance in VNese, 28 trang.

§ Tgic, 99 trang.

§ TDV-5S docs in VNese, 102 trang.

§ Safety in TPM by VNese, 12 trang.

§ QUALITY ASSURANCE KEY ELEMENTS, 63 trang.

§ QA – Managing for Quality, 101 trang.

§ Manuale_ATS010_05_ENG – Automatic tranfer switch, 32 trang.

§ KAIZEN docs in VNese, 66 trang.

§ GMP docs, 11 trang.

§ Bao tri docs in VNese, 8 trang.

§ AM, 36 trang.

§ 7 basic tools – SPC, 18 trang.

§ 7 new tools – SPC, 4 trang.

§ 5S docs in VNese, 106 trang.

§ 5S basic Knowledge in VNese, 20 trang.

§ Total Order Management, 111 trang.

§ 5S docs – Lean Manufactoring of Adidas, 5S&VW, 91 trang, bo 1-2

2. Tài liệu nghiên cứu quản trị sản xuất (tiếng Việt) 236 trang.

§ Tổng quan về quản trị sản xuất

§ Điều độ sản xuất

§ Năng suất

§ Quản trị hoạt động (tiếng Anh)

§ Quản lý chất lượng

§ Quản lý dự trữ

§ Quản lý nội bộ

§ Quyền sở hữu DN

§ Thiết kế mặt bằng

§ Thiết kế sản phẩm

§ Thiết kế và đánh giá công việc,

§ Tiêu chuẩn ISO 9000

§ Xây dựng và áp dụng ISO 9000.

§ Xây dựng và áp dụng ISO 14000

§ Xây dựng và áp dụng SA 8000.

3. Tài liệu hướng dẫn phân tích dữ liệu:

§ Phương pháp số tương đối và phương pháp chỉ số, 18 trang.

§ Ước lượng khoảng tin cậy, 13 trang.

§ Kiểm định giả thuyết, 18 trang.

§ Kiểm định phi tham số, 13 trang.

§ Phân tích phương sai, 28 trang.

§ Phân tích hồi quy và tương quan, 22 trang.

4. Quản trị chất lượng sản phẩm

§ Một số vấn đề quản trị chất lượng, 6 trang.

§ Một số khái niệm chất lượng, 26 trang.

§ Đảm bảo và cải tiến chất lượng, 13 trang.

§ Kiểm soát chất lượng bằng thống kê, 12 trang.

§ Vòng tròn Deming, 5 trang.

§ Nhóm chất lượng, 8 trang.

§ Quản trị chất lượng đồng bộ, 28 trang.

§ ISO 9000, 37 trang.

5. Xác xuất thống kê

§ Khái niệm cơ bản, 26 trang.

§ Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối sác xuất, 32 trang.

§ Tổng thể và mẫu, 10 trang.

§ Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên, 16 trang.

§ Kỉểm định giả thuyết thống kê, 14 trang.

§ Lý thuyết tương quan và hàm nội quy, 14 trang.

§ Kiểm tra chất lượng sản phẩm, 14 trang.

6. Phương pháp nghiên cứu quản lý

§ Nghiên cứu trong kinh doanh, 6 trang.

§ Áp dụng tư duy khoa học vào các vân đề quản lý, 10 trang.

§ Quá trình nghiên cứu, 10 trang.

§ Đề cương nghiên cứu, 7 trang.

§ Thiết kê nghiên cưu, 9 trang.

§ Thiết kế chọn mẫu, 7 trang.

§ Đo lường, 17 trang.

§ Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, 18 trang.

§ Các phương pháp điều tra, 7 trang.

§ Các công cụ truyền đạt với đối tượng, 7 trang.

§ Nghiên cứu quan sát, 6 trang.

§ Thực nghiệm, 8 trang.

§ Chuẩn bị và mô tả dữ liệu, 7 trang.

§ Khám phát, trình bày và khảo sát dữ liệu, 9 trang.

§ Kiểm định giả thuyết, 10 trang.

§ Đo luờng các mối quan hệ, 10 trang.

§ Phân tích đa biến, 10 trang.

§ Trình bày kết quả nghiên cứu, 5 trang.

§ Tổ chức cơ sở dữ liệu, 62 trang.

§ Xử lý dữ liệu, 21 trang.

Đây là tài liệu miễn phí, tài liệu này chỉ dành cho khách hàng NQ centet hoặc bạn trao đổi tài liệu theo phần quy định trao đổi tài liệu ở trên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: