Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản lý chất lượng toàn diện.

Posted by nqcentre on May 13, 2012

Giới thiệu
Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Khái niệm
Đặc điểm chung
Đặc trưng cơ bản
Các bước triển khai
Các đối tượng của TQM
Bí quyết thành công trong việc áp dụng TQM

Khái niệm TQM

TQM: Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện.
TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.
Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Các đặc điểm chung của TQM trong quá trình triển khai thực tế hiện nay tại các công ty có thể được tóm tắt như sau:
– Chất lượng định hướng bởi khách hàng
– Vai trò lãnh đạo trong công ty
– Cải tiến chất lượng liên tục
– Tính nhất thể, hệ thống
– Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên
– Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê, vừa đúng lúc,…

 

Các đặc trưng cơ bản của TQM
Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người
– Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội: tất cả mọi người đều có lợi
– Chú ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo
– Dựa trên chế độ tự quản (self- control) – chất lượng không được tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác
– Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu quản lý dựa trên sự kiên (management by fact)
– Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty
– Hoạt động nhãm chất lượng: thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động
– Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến
– Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ: đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động thông suốt và thực hiện chính sách và kế hoạch chất lượng
– Sử dụng các phương pháp thống kê : thu thập và phân tích dữ liệu về sản phẩm và quá trình

Các bước triển khai TQM
– Khảo sát công ty
– Lãnh đạo cam kết
– Thành lập Ban chỉ đạo TQM
– Đào tạo nhận thức về chất lượng
– Đào tạo các công cụ kỹ thuật thống kê
– Đào tạo 5S
– Thành lập các nhóm chất lượng QCC
– Xây dựng các chỉ tiêu cải tiến cho nhóm QCC
– Thực hành 5S,kỹ thuật thống kê,QCC
– Ghi nhận và chuẩn hoá các kết quả thành các qui trình, hướng dẫn công việc
– Thường xuyên duy trì các hoạt động cải tiến

Các đối tượng của TQM
– Cán bộ lãnh đạo
– Cán bộ quản lý
– Nhân viên
– Quản lý chính sách
– Tiêu chuẩn hoá
– Nhà thầu phụ – mua hàng
– Nhóm chất lượng
– Kiểm soát sản xuất
– Kiểm soát quá trình
– Giải quyết vấn đề
– Kiểm soát đo lường
– Quản lý phương tiện và thiết bị
– Giáo dục và đào tạo
– Vệ sinh môi trường
– Quản lý hàng ngày
– Phương pháp thống kê
– Kiểm soát an toàn
– Quản lý 5S
– Quản lý sức khoẻ
– Huy động nguồn nhân lực

Bí quyết thành công trong việc áp dụng TQM
    – TQM phải bắt đầu từ lãnh đạo
– Phải có lòng kiên trì
– Mạnh dạn thay đổi tổ chức ngay sau khi cam kết với TQM để cho mọi người thấy rằng TQM đã bắt đầu có tác dụng
– Biết trao thực quyền cho người lao động
– Có một hệ thống thông tin nội bộ hiệu quả
– Có chiến lược đào tạo cụ thể
– Có sự tham gia của tất cả mọi người

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: