Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị chất lượng

Posted by daviadmin on May 7, 2012

Đây là các tài liệu tham khảo về quản trị chất lượng, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các bài viết để giúp bạn có nhiều thông tin quản trị về vấn đề chất lượng,  bạn click vào các dòng tương ứng để xem thông tin chi tiết.

1. Các bước áp dụng ISO 9000

2. Quy trình xây dựng ISO 9000.

3. Cải tiến năng suất.

4. Quản lý chất lượng bằng công cụ thống kê

5. Hệ thống quản lý an tòan thực phẩm HACCP

6. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

7. Hệ thống quản lý chất lượng Q – base

8. Hệ thống quản lý Lean

9. Hệ thống sản xuất Toyota

10. Hệ thống sản xuất tức thời JIT

11. Xây dựng nhóm chất lượng

12. Phương pháp quản lý Kaizen

13. Áp dụng và xây dựng tiêu chuẩn

14. Một số vấn đề về quản trị chất lượng

15. Một số khái niệm về chất lượng

16. Kiểm soát chất lượng bằng thống kê

17. Vòng tròn Deming

18. Nhóm chất lượng QCC

19. Quản trị chất lượng đồng bộ – TQM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: