Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

60. Tài liệu tham khảo tài chính kế toán

Posted by daviadmin on April 24, 2012

Qun tr tài chính kế toán: 402 trang

1 Kế toán căn bn.

2 Các nguyên tc cơ bn ca kế toán tài chính

3 Nhp môn báo cáo tài chính

4 Báo cáo tài chính

5 Phân tích báo cáo tài chính

6 Các khon vay tài chính

7 Phân tích phương pháp cho vay truyn thng

8 Phân tích tài chính

9 Qun lý thông tin tài chính

10 Tiếp cn tài chính Vit nam

11 Kế toán chênh lnh và các quyết đnh ngăn hn

12 Cm nang chi phí

13 Hướng dn hoàn thuế VAT

14 Hướng dn khai báo thuế

15 Hướng dn min gim thuế

16 Hướng dn np thuế

17 Hướng dn quyết toán thuế

18 Hướng dn tìm ngun tài tr

19 Hướng dn t tính, t kê khai, t np thuế

20 Nhng sai sót liên quan đến thuế

21 Biu mu quyết toán thuế, tài chính bng excel.

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: