Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quy chế chi tiêu nội bộ

Posted by daviadmin on April 16, 2012

CHƯƠNG II:CHẾ ĐỘ CHI TIÊU NỘI BỘ

 

(Trích một phần quy chế chi tiêu nội bộ)

Tham khảo thêm: tài liệu quản trị tài chính kế toán.

Điều 4: Chi tạm ứng

1- Mục đích tạm ứng: Chỉ tạm ứng cho các hoạt động ghi ở Điều 3, không chi tạm ứng cho cho mục đích cá nhân.

2- Thủ tục tạm ứng: Khi có nhu cầu tạm ứng thì người tạm ứng làm giấy tạm ứng theo mẫu có chữ ký xác nhận của Trưởng phòng quản lý trực tiếp, sau đó chuyển đến Phòng kế toán đề xuất chi và Tổng Giám đốc quyết định.

3- Hoàn ứng:

a.Người tạm ứng: Kê khai đầy đủ nội dung đề nghị thanh toán theo mẫu để thanh toán các khoản tạm ứng, chậm nhất là sau 07 ngày, quá thời hạn trên phải có giải trình cụ thể . Trường hợp giải trình không được thì bộ phận kế toán sẽ trừ vào lương và không cho tạm ứng tiếp.

b. Phòng kế toán chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc việc thanh toán các khoản tạm ứng.

Điều 5: Chi phí cho CBNV

1. Chi lương: Căn cứ theo quy chế lương của Công ty

2. Chi bảo hiểm và các khoản trợ cấp: Chi đúng thủ tục theo quy chế của Công ty và quy định của Nhà nước.

3. Chi nghỉ phép: Do nhu cầu công tác CBNV không nghỉ hết những ngày nghỉ phép trong năm thì được thanh toán theo đúng quy định của Luật lao động. Thời hạn thanh toán cuối cùng là ngày 31/3 của năm sau

4. Chi làm thêm giờ: Theo quy định của Nội quy lao động

5. Chi phí công tác: Theo quy chế quản lý tài chính

Điều 6: Chi phí về TSCĐ, Dụng cụ lao động, sữa chữa nhỏ

1. Chi phí mua sắm TSCĐ thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty và quy định của Nhà nước

2. Chi phí khấu hao và và sữa chữa lớn: Theo quy định của Quy chế quản lý tài chính của Công ty và cquy định của Nhà nước

3. Chi phí văn phòng phẩm, dụng cụ lao động: Hàng tháng Phòng Tổng hợp lập dự trù và tình tình sử dụng văn phòng phẩm, công cụ lao động trình Tổng giám đốc.

4. Phòng kế toán theo dõi việc mua văn phòng phẩm công cụ lao động

5. Nguyên tắc thực hiện:

a. Các trường hợp phải ký hợp đồng

– Tổng giá trị mau sắm từ 10 triệu đồng trở lên

– Hàng hoá yêu cầu chất lương cao và điều kiện bảo hành

– Mua sắm có tính chất thướng xuyên ổn định

Phòng Tổng hợp, Phòng kế toán có trách nhiệm khảo sát giá, phải đề xuất từ 02 cơ sở cung ứng trở lên để lựa chọn nhà cung ứng tốt nhất

b. Quản lý, cấp phát sử dụng, kiểm kê;

– Phòng Tổng hợp đảm trách việc mua sắm và quản lý văn phòng phẩm, công cụ lao động

– Hàng hoá mua về phải được nhân viên kế toán và nhân viên thủ kho kiểm nhận số lượng, chất lượng trước khi nhập kho.

– Hàng hoá nhập, xuất kho phải viết phiếu theo mẩu và viết thành 2 liên 01 liên lưu Phòng kế toán 01 nhân viên thủ kho giữ

– Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm kê kho theo quyết định của Tổng Giám đốc

– Các công cụ lao động không còn sử dụng, Phòng Tổng hợp đề nghị Tổng Giám đốc xem xét bán rhanh lý.

– Phòng Tổng hợp xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm trình Tổng Giám đốc ký

6. Chi phí xăng dầu vận chuyển

a. Việc sử dụng xe Công ty phải có lệnh điều xe của Tổng Giám đốc Công ty việc thuê xe ngoài chỉ được thực hiện khi khi thất cần thiết và bảo đảm mức giá hợp lý

b. Việc thanh toán xăng xe, và các chi phí liên quan ( vé cầu phà, tiền gửi xe…) phải được Phòng Tổng hợp kiểm ta xác nhận mới được thanh toán. Không thanh toán các khoản tiền phạt, tiền mua phụ tùng thay thế do lỗi của của lái xe gây ra.

c. Phòng Tổng hợp xây dựng định mức sử dụng xăng xe trình Tổng Giam đốc ký ban hành

Nguồn: NQ center

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: