Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Các quy tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế

Posted by nqcentre on April 9, 2012

PHẦN 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC QUY TẮC VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾI. Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế– Tổ chức tư nhân độc lập– Mục đích:·  Hình thành và phát hành chuẩn mực kế toán quốc tế ·  Cải tiến và kết hợp hài hòa giữa các quy định, chuẩn mực kế toán và các thủ tục. – Cơ cấu tổ chức:·  Hội đồng ·  Nhóm tư vấn ·  Hội đồng tư vấn ·  Thành viên của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế – Quá trình phát triển của chuẩn mực kế toán quốc tế·  Ban thường trực ·  Đề ra nội dung chính ·  Báo cáo Dự thảo các nguyên tắc kế toán ·  Báo cáo tổng kết các nguyên tắc kế toán ·  Dự thảo công bố dự thảo ·  Công bố dự thảo ·  Dự thảo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ·  Chuẩn mực Kế toán Quốc tế – Chuẩn mực Kế toán-Phạm vi và Quyền hạn·  Trách nhiệm của các thành viên ·  Phát hành báo cáo tài chính ·  Những quy định của nước sở tại II. Khái niệm và thông lệ kế toán– Quy định chung-Mục đích và phạm vi– Đối tượng sử dụng– Đối tượng của báo cáo tài chính– Tình hình tài chính, hoạt động và thay đổi tình hình tài chính.
Khái niệm và thông lệ kế toán (tiếp theo)
·  Quan điểm trung thực và hợp lý ·  Các yếu tố của báo cáo tài chính hhhhhhh– Tình hình tài chínhhhhhhhhhhh+ Tài sảnhhhhhhhhhh+ Nợhhhhhhhhhh+ Vốn chủ sở hữuhhhhhhh– Hoạt độnghhhhhhhhhh+ Thu nhậphhhhhhhhhh+ Chi phíhhhhhhh– Xác định các yếu tố của báo cáo tài chínhhhhhhhhhhh+ Khả năng lợi ích kinh tế tương laihhhhhhhhhh+ Độ tin cậy của thước đohhhhhhhhhh+ Xác định các loại tài sảnhhhhhhhhhh+ Xác định công nợ phải trảhhhhhhhhhh+ Xác định thu nhậphhhhhhhhhh+ Xác định các khoản chihhhhhhh– Đánh giá các yếu tố của báo cáo tài chínhhhhhhhhhhh+ Nguyên tắc giá gốchhhhhhhhhh+ Nguyên tắc giá cả hiện thờihhhhhhhhhh+ Giá trị quyết toánhhhhhhhhhh+ Giá trị hiện tạihhhhhhh– Khái niệm về vốn và bảo toàn vốnhhhhhhhhhh+ Khái niệm về vốnhhhhhhhhhh+ Khái niệm về bảo toàn vốn và xác định lợi nhuậnIII. Giới thiệu về báo cáo tài chính·  Mục tiêu ·  Phạm vi ·  Mục đích của báo cáo tài chính ·  Người chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính ·  Các phần của báo cáo tài chính ·  Xem xét tổng thể: Trình bày trung thực và tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế ·  Chính sách kế toán ·  Thông lệ về tính liên tục ·  Nguyên tắc kế toán tính trước ·  Tính thống nhất của việc trình bày báo cáo tài chính ·  Tính trọng yếu và kết hợp ·  Tính bù trừ ·  Thông tin so sánh ·  Cơ cấu và nội dung hhhhhhh– Giới thiệuhhhhhhhhhh+ Phân biệt báo cáo tài chính hhhhhhhhhh+ Kỳ báo cáohhhhhhhhhh+ Tính kịp thờihhhhhhh– Bảng cân đối kế toán hhhhhhhhhh+ Phân biệt ngắn hạn-Dài hạnhhhhhhhhhh+ Tài sản lưu độnghhhhhhhhhh+ Công nợ ngắn hạnhhhhhhhhhh+ Thông tin trình bày trên Bảng cân đối kế toánhhhhhhhhhh+ Thông tin thể hiện trên Bảng cân đối kế toán hoặc trên chú giảihhhhhhh– Báo cáo thu nhập (Báo cáo kết quả kinh doanh)hhhhhhhhhh+ Thông tin trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hhhhhhhhhh+ Thông tin trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc trên chú giảihhhhhhhhhhhhhh* Bản chất của phương pháp chi phíhhhhhhhhhhhhhh* Chức năng của phương pháp chi phíhhhhhhh– Thay đổi vốn chủ sở hữuhhhhhhh– Báo cáo lưu chuyển tiền tệhhhhhhh– Ghi chú cho báo cáo tài chínhhhhhhhh– Cấu trúchhhhhhh– Trình bày các chính sách kế toánhhhhhhh– Các ghi chú công khai khácMINH HỌA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUẨN MỰCNhóm XYZ-Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 20-2 (đơn vị tính:nghìn)

  20-2 20-2 20-1 20-1
TÀI SẢN        
Tài sản cố định        
Tài sản cố định và trang thiết bị X   X  
Lợi thế thương mại X   X  
Giấy phép sản xuất X   X  
Đầu tư vào các công ty X   X  
Các tài sản tài chính khác X   X  
    X   X
Tài sản lưu động        
Hàng tồn kho X   X  
Phải thu khách hàng X   X  
Các khoản thanh toán trước X   X  
Tiền mặt và quy đổi thành tiền mặt X   X  
    X   X
Tổng tài sản   X   X
VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ NỢ PHẢI TRẢ        
Vốn và quỹ        
Vốn phát hành X   X  
Quỹ X   X  
Lãi/lỗ cộng dồn X   X  
    X   X
Vốn tối thiểu   X   X
Nợ dài hạn        
Lãi tiền vay X   X  
Thuế trả trước X   X  
Phúc lợi hưu trí phải trả X   X  
    X   X
Nợ ngắn hạn        
Phải trả khách hàng X   X  
Vay ngắn hạn X   X  
Phần lãi hiện hành phải trả của khoản tiền vay X   X  
Dự phòng bảo hành X   X  
    X   X
    X   X

Nhóm XYZ-Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 20-2Phân loại chi phí theo chức năng-Đơn vị tính: nghìn

  20-2 20-1

Nhóm XYZ-Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 20-2Phân loại chi phí theo bản chất (đơn vị tính: nghìn)

  20-2 20-1

Nhóm XYZ-Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 20-2

  Vốn cổ phần Tiền bù phát hành cổ phiếu Quỹ đánh giá lại Quỹ đổi ngoại tệ Lợi nhuận luỹ kế Tổng cộng

Báo cáo về thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 1998

  Vốn cổ phần Tiền bù phát hành cổ phiếu Quỹ đánh giá lại Lợi nhuận luỹ kế Tổng cộng

Báo cáo lỗ lãi

  $

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: