Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quy chế giao khoán công trình

Posted by daviadmin on March 16, 2012

QUY ĐỊNH KHOÁN CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY

(Trích một phần)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

1.Chế độ khoán công trình nhằm nâng cao hiệu quảû trong sản xuất kinh doanh của Công ty và tăng thu nhập của CBCNV.

2.Nhằm khuyến khích và phát huy năng lực của tất cả CBCNV đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

Điều 2: Hình thức, đối tượng nhận khoán

1.Hình thức khoán

Khoán toàn bộ công trình

Khoán vật tư, nguyên liệu phụ và nhân công.

2.Đối tượng nhận khoán

Cácphòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc Công ty.

Điều 3: Thủ tục giao khoán

1.Tổng Giám đốc Quyết định giao khoán toàn bộ công trình hoặc khoán từng phậnchi Đơn vị nhận khoán

2.Phó Tổng Giám đốc chủ trì công việc liên quan đến thủ tục giao khoán (ký hợp đồng giao khoán, theo dõi chỉ đạo quá trình triển khai công trình….

CHƯƠNG IIKHOÁN CÔNG TRÌNH

Điều 7: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi của Đơn vị nhận khoán

1.Trách nhiệma.Vật tư

Thiết kế, lập bảng chi tiết khối lượng về giá vật tư, thiết bị và các chi phí khác

Cung cấp vật tư thiết bị đúng chất lượng, số lượng và tiến độ đả được duyệt

Giao nhận, bảo quản vật tư an toàn tại công trình theo quy định

Thu gom báo cáo tình hình vật tư, nguyên vật liệu dư thừa sau khi hoàn thành công trình

b.Nhân công

– Lập dự toán chính xác về khối lượng công việc để có kế hoạch số lượng nhân công thi công công trình hợp lý trên cơ sở chi phí nhân công đã được duyệt.

– Được quyền ký hợp đồng tuyển dụng, thuê mướn thêm lao động bên ngoài để triển khai thi công.

– Tổ chức điều động nhân công tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

– Có quyền điều động, đề xuất kỷ luật, khen thưởng đối với CBCNV trong quá trình thực hiện công trình.

– Tổ chức triển khai công tác xác định tay nghề cũng như trình độ bậc thợ chính xác để xác định mức lương phù hợp hoặc trả lương nhân công theo thoả thuận nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công bằng

– Quản lý chấm công công nhân đầy đủ, chính xác.

-Bố trí, sắp xếp nơi ăn, chốn ở và công việc cụ thể cho các công nhân ở công trình hợp lý tạo sự an tâm công tác của Công nhân.

– Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra trong việc thực hiện thi công lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của thiết kế.

– Phổ biến, hướng dẫn công nhân thực hiện đúng các Quy tắc ATLĐ, VSLĐ và PCCC nhằm hạn chế những rủi ro xảy ra.

c.Tài chính

– Phối hợp với Phòng Kế toán Công ty để tạm ứng các khoản mua vật tư phụ cung cấp cho công trình đúng tiến độ và trả lương cho Công nhân kịp thời trong từng giai đoạn đã được duyệt.

-Thống kê đầy đủ chủng loại, số lượng vật tư phụ được mua cấp cho công trình đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của Nhà nước.

-Đơn vị nhận khoán chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện công trình với Công ty về kết quả của dự án, công trình.

– Phải thanh toán tiền nguyên vật liệu, thiết bị do Công ty ứng trước cho việc thực hiện dự án, công trình (nếu có) đúng thời hạn cam kết.

– Đơn vị nhận khoán trong quá trình thực hiện dự án công trình nếu gây thiệt hại cho cá nhân hoặc tập thể thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

– Đơn vị nhận khoán thực hiện chế độ ghi chép thống kê và thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán đúng theo chế độ Tài chính

– kế toán của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

– Sau khi hoàn tất công trình lập kế hoạch phân phối lợi nhuận có được một cách công bằng, hợp lý trên cơ sở mức độ đóng góp của từng CBCNV của Đơn vị nhận khoán.

d.Tiến độ

– Lập kế hoạch triển khai tiến độ thi công.

– Triển khai công nhân tại công trình hợp lý.

– Tập kết vật tư tại công trình đầy đủ đúng với yêu cầu để thi công .

– Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện tiến độ chặt chẻ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

e.Thiết kế – Thiết kế

f.Vật chất

– Quản lý công cụ, dụng cụ, vật tư hàng hoá tốt, nêu để xảy ra tình trạng hư hỏng mất mát thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị của loại vật tư ,hàng hoá đó.

– Trong thời gian thi công nếu không theo dõi, nhắc nhở người lao động tuân thủ các quy tắc về đảm bảo ATLĐ, VSLĐ, PCCC để xảy ra các rủi ro thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trừ những trường hợp khách quan Công ty xem xét mứchổ trợ phù hợp.

– Khi thi công lắp đặt không tuân thủ đúng với yêu cầu thiết kế được duyệt gây ra những tổn thất khi nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn thì phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

– Trong thời gian thi công tại công trình nếu không chấp hành đúng các yêu cầu chung của phía đối tác và của Công ty, làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty thì chiu hình thức kỷ luật theo Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Công ty.

Báo cáo

– Lên kế hoạch chuẩn bị nhân công cho công trình và báo cáo tình hình sử dụng nhân công tại công trình phù hợp với dự toán đã được duyệt.

– Báo cáo tình hình cấp phát vật tư cho công trình về số lượng, chất lượng, chủng loại cũng như tình hình sử dụng vật tư.

– Trong quá trình thi công nếu xảy ra sự cố về kỹ thuật hoặc tai nạn lao động , phải lập biên bản trình Lãnh đạo Công ty để có phương án giải quyết.

– Hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Phòng TKDA hoặc cho lãnh đạo Công ty về những việc đã làm được và những việc chưa làm được, để có phương án giải quyết thích hợp đảm bảo tiến độ.

– Chủ động giải quyết những yêu cầu phát sinh với chủ đầu tư. Trong trường hợp không tự giải quyết được cần có sự hỗ trợ của Công ty thì cần báo cáo bằng văn bản với Tổng Giám đốc để xem xét hỗ trợ kịp thời.

– Báo cáo tình hình tổ chức nghiệm thu từng phần, kế hoạch triển khai giai đoạn kế tiếp cũng như nghiệm thu toàn bộ công trình với chủ đầu tư.

– Báo cáo tình hình bảo hành, bảo trì khi công trình đã đi vào hoạt động mà vẫn còn trong giai đoạn bảo hành, bảo trì.

Quyền hạng.Vật tư

Các Phòng, Đơn vị nhận khoán được quyền sử dụng dụng cụ văn phòng của Công ty để phục vụ cho việc triển khai dự án, công trình trên tinh thần tiết kiệm.

Đơn vị nhận khoán được quyền giao dịch với khách hàng ký các hợp đồng phụphục vụ cho quá trình triển khai dự án, công trình.

– Được quyền đề xuất với Lãnh đạo Công ty hổ trợ nhân lực trong quá trình triển khai thi công khi Phòng TKDA không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.

– Được tạm ứng vốn, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác thi công theo hợp đồng nhận khoán với Công ty và phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các khoản tiền tạm ứng và vật tư

Tự trả lương nhân công theo thảo thuận và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Các Phòng, Đơn vị nhận khoán có quyền quyết định chế độ phân chia lợi nhuận căn cứ vào sự đóng góp của CBCNV tham gia thực hiện dự án, công trình và trích lập quỹ của Đơn vị (nếu có). Cá nhân có thu nhập cao phải chịu thuế thu nhận theo quy định của Pháp luật.

Có quyền đề nghị Tổng Giám đốc khen thưởng, kỷ luật CBCNV thuộc Phòng, Đơn vị đối với trường hợp CBCNV trong quá trình thực hiện dự án, công trình.

h.Tài chínhi.Thiết kế2.Quyền lợi

Điều 4: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi của Công ty

3.Trách nhiệm

a. Tổ chức triển khai hợp đồng

Thiết kế, lập bảng chi tiết khối lượng và giá vật tư, thiết bị, nhân công và các chi phí liên quan khác

Lập dự bảng tiến độ triển khai công trình căn cứ vào thời hạn của hợp đồng trình Tổng Giám đốc duyệt.

Báo cáo lãnh đạo Công ty về khối lượng chi tiết vật tư, thiết bị, và thi công

Thi công công trình bảo đảm về đúng theo bản vẽ thiết kế, đúng chất lượng đã ký kết với chủ đầu tư và đảm bảo mĩ thuật.

Chủ động đàm phán với khách hàng, nhà đầu tư về nội dung phát sinh ngoài hợp đồng trước khi trình Tổng Giám đốc ký.

Tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo quy định của Pháp luật và Quy chế của Công ty.

Đơn vị nhận khoán tự điều hành, phân công nhiệm vụ cho các CBNV tham gia thực hiện công trình.

Phải ưu tiên thuê lao động là CBCNV thuộc Công ty trong quá trình thực hiện dự án, công trình trừ trường hợp CBCNV của Công ty không đáp ứng được yêu cầu của dự án, công trình.

b. Chế độ báo cáo

Đơn vị nhận khoán có trách nhiệm báo cáo thường xuyên tiến độ triển khai dự án, công trình với lãnh đạo Công ty.

Khi có sự cố xảy ra Đơn vị nhận khoán phải kịp thời xử lý và báo cáo kịp thời bằng văn bản với lãnh đạo Công về kết quả xử lý.

Sau khi quyết toán dự án, công trình, Đơn vị nhận khoán có trách nhiệm lập báo cáo thu chi, báo cáo lợi nhuận thực tế (đối chiếu với dự toán nội bộ) cho Phòng Kế toán để tổng quyết toán Công trình

c. Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình

Đơn vị nhận khoán phải phối hợp với Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và Phòng kỹ thuật liên quan tiến hành nghiệm thu từng phần và nghiệm thu toàn bộ công trình theo quy định chung nhằm đảm thu hồi vốn.

Hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình để bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

Đơn vị nhận khoán phải chịu trách nhiệm bảo trì, bảo hành dự án, công trình theo hợp đồng với chủ đầu tư.

Phải bảo vệ bí mật công nghệ và bí quyết kinh doanh của Công ty.

Trong khi triển khai các công trình nhận khoán Đơn vị nhận khoán phải hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch chung của Công ty.

(Trách nhiệm quyền lợi cụ thể của Đơn vị nhận khoán được cụ thể hoá trong hợp đồng giao khoán)d. Chế độ quyết toán

2. Quyền hạn

3. Quyền lợi

a. Đối với công trình có lãi

Phòng, Đơn vị nhân khoán có trách nhiệm nộp cho Công ty 40% lợi nhuận và giữ lại 60% lợi nhuận ròng của dự án, công trình.

b. Đối với công trình bị lỗ

Đơn vị nhận khoán công trình chịu trách nhiệm về toàn bộ khoản lỗ khi thực hiện dự án, công trình

Cá nhân tham gia dự án, công trình chịu trách nhiệm cá nhân với Phòng, Đơn vị nhận khoán theo mức độ trách nhiệm được giao.

-Công ty sẽ treo nợ và luỹ kế khoản lỗ để khấu trừ cho các công trình sau.

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Quy chế giao khoán công trình”

  1. […] Xem tại đây  Quy chế giao khoán công trình […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: