Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

50. Phương pháp ASK trong quản lý nguồn nhân lực

Posted by daviadmin on March 1, 2012

Mô hình ASK:

1. Tài liệu hướng dẫn ASK 1. 7 trang

2. Tài liệu hướng dẫn ASK 2. 10 trang

3. Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 1

4. Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 2

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: