Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

6.1.6 Mẫu kế hoạch tài chính

Posted by nqcentre on December 1, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tháng . . . . / 2011

 

Tên Đơn vị  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Người lập kế hoạch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN

Thu

Chi

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

CỘNG

 
A CÁC KHOẢN THU                        
                           
                           
                           
                           
B CÁC KHOẢN CHI                        
                           
                           
                           
               

 

           
                           
                           

CỘNG :

                       

NGƯỜI LẬP

 

 

/         / 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: