Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

6.1.4 Hướng dẫn luân chuyển chứng từ

Posted by nqcentre on December 1, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

HƯỚNG DẪN LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

 

1.1.   Qui định lập luân chuyển và lưu chứng từ kế toán:

 

STT

Loại Chứng Từ

 

Ký mã  hiệu

 

Trách nhiệm

 

Số  Liên

Luân chuyển & Lưu

Nơi sử dụng  bản

photo

Là chứng từ gốc

của

Liên 1

Liên 2

Liên 3

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

I

HÀNG TỒN KHO

 

1

Phiếu nhập kho 01-VT KT

Nhập kho từ SX

1

Giao Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển KT lưu (vào cuốn PNK )    

Nhập từ mua ngoài

2-3

Giao Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển KT lưu (vào cuốn PNK ) Làm chứng từ thanh toán

+ Kẹp vào PC (nếu Cơ sở tự thanh toán)

+ Chuyển về PTV để Kẹp vào PC (nếu Cty chi hộ)

+ Lưu hồ sơ NK (nếu là hàng Nhập khẩu)

Giao cho khách hàng

(nếu có yêu cầu)

  PC

Nhập nội bộ

 

2-3

Giao Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển KT lưu (vào cuốn PNK ) Làm chứng từ thanh toán

+ Kẹp vào PC (nếu Cơ sở tự thanh toán)

+ Chuyển về PTV để Kẹp vào PC (nếu Cty chi hộ)

Giao cho cơ sở nội bộ (kẹp vào chứng từ xuất)    – PC

-PXK

Nhập khác

1-3

Giao Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển KT lưu (vào cuốn PNK ) Người giao (nếu có) PTV lưu hồ sơ hàng trả (nếu có)    

2

Phiếu xuất kho 02-VT KT

Xuất kho để SX

1

Giao Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển KT chi tiết hàng tồn khỏ lưu (vào cuốn PXK )        

Xuất nội bộ

2

Giao Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển KT lưu (vào cuốn PXK ) Giao cho cơ sở nội bộ (kẹp vào chứng từ nhập)

 

     – PC
_PT

Xuất khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

Giao Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển KT lưu (vào cuốn PXK ) Người nhận (nếu có yêu cầu)  

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

3

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03-VT

3

Lưu tại cuốn Giao cho cơ sở nội bộ

_lưu với chứng từ nhập kho (nếu có nhập kho)

_hoặc lưu cùng phiếu chi

_Dùng thanh toán (kẹp vào PT)

_Lưu tại cuốn nếu không thanh toán

Chứng từ PC (nếu có nhập kho)  – PNK

– PT

4

Lệnh điều động

_KT

_PTV

1

_Đóng thành cuốn

_Kẹp vào cuốn PXK kiêm vận chuyển nội bộ

   

PXK

5

Thẻ kho 06-VT

Thủ kho

1

Thủ kho

6

Biên bản kiểm kê 08-VT

KT

3

Giao thủ kho Chuyển về PKT KT cơ sở lưu

II

BÁN HÀNG

 

Hoá đơn GTGT

KT CT

PTV

3

Lưu tại cuốn Giao khách hàng Dùng để Thanh toán

+ Kẹp vào PT (nếu Cơ sở tự thu)

+ Chuyển về P.TV để kẹp vào PT (nếu Cty thu hộ).
+Kẹp vào chứng từ ngân hàng (thu bằng CK)

KT Cơ sở

Biên bản hủy hoá đơn
Biên bản điều chỉnh Hóa đơn

KT CT

PTV

2

PTV lưu Giao cho khách hàng

KT Cơ sở

7

Biên bản trả hàng

KT

2

PTV lưu (hồ sơ trả hàng) Giao cho khách hàng

KT Cơ sở

III

TIỀN TỆ

 

1

Phiếu thu

01-TT

KT

2

Thủ quỹ giữ ghi BCQ và chuyển kế toán lưu thành cuốn (liên màu trắng) Giao cho người nộp tiền (nếu cần) (liên màu vàng)    

 

2

Phiếu chi

02-TT

KT

1-3

Thủ quỹ giữ ghi BCQ và chuyển kế toán lưu thành cuốn (liên màu trắng) Giao cho người nhận tiền (nếu cần) (liên màu vàng)    

 

3

Biên bản kiểm quỹ

07-TT

KT

3

Thủ quỹ PKT Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH :

 

1

BB giao nhận TSCĐ
Mua sắm mới
– Nhập khẩu
01-TSCĐ KT TSCĐ 3 KT TSCĐ lưu

 

 

 

 

Nơi nhận Người giao    

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

2

BB bàn giao trách nhiệm sử dụng TS    

3

KT TSCĐ lưu PKT PTCS

3

Thẻ TSCĐ

02-TSCĐ

KT TSCĐ

1

KT TSCĐ lưu

4

BB thanh lý, nhượng bán tài sản

03-TSCĐ

KT TSCĐ

3

KT TSCĐ lưu PKT PTCS

5

BB nghiệm thu tài sản

 

KT TSCĐ

3

KT TSCĐ lưu PKT PTCS

6

Phiếu chuyển TSCĐ-CCDC   KT TSCĐ 2-3 KT TSCĐ lưu Người giao Người nhận    

7

Hợp đồng mua  bán TSCĐ   PTV   Phòng TV lưu Khách hàng   KT TSCĐ  

V

CÔNG NỢ

 

BB đối chiếu công nơ   KT

3

Phòng kế toán Giao cho khách hàng KT cơ sở lưu

BB giảm giá hàng bán   KT

3

Phòng kế toán Giao cho khách hàng KT cơ sở lưu

VI

TIỀN LƯƠNG  

     

 

Bảng lương,BHXH,KPCĐ,BHYT   _KT
_PTV

3

PTV Lưu Kẹp vào phiếu chi KT

VII

HỢP ĐỒNG MUA BÁN  

     

Hợp đồng   PTV

PTV lưu Khách hàng  

Biên bản thanh lý   PTV

PTV lưu Khách hàng  

VIII

Nghiệp vụ khác  

     

 

Biên bản xử lý  liên quan hạch toán  

     

 

Chứng từ ghi sổ  

KT

2

KT cơ sở lưu Nộp PKT (kèm chứng từ )  

 

1.2.   Qui định nộp chứng từ kế toán về phòng kế toán

Các chứng từ khi nộp về phòng kế toán phải được:

–          Đóng thành cuốn theo loại và kèm theo chứng từ gốc

–          Đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở, các bộ phận liên quan (ngoại trừ phiếu chi  Kế toán trưởng và Tổng giám đốc ký sau khi chuyển về phòng kế toán)

–          Các phiếu thu, chi khối văn phòng công ty được lưu giữ tại bộ phận lập phiếu (chị Hường) cho đến khi có yêu cầu đưa vào kho lưu trữ .

 

STT

Loại chứng từ

Nộp về PKT chậm nhất

Người nhận

1

Phiếu thu

Ngày 20 tháng sau

KT kiểm tra

2

Phiếu chi

Ngày 20 tháng sau

( chứng từ

3

Phiếu nhập kho

Ngày cuối tháng sau

Các Phân xưởng in

4

Phiếu xuất kho

Ngày cuối tháng sau

Nộp cho kế toán

5

Biên bản kiểm kê

10 ngày sau kiểm kê

Tổng hợp in)

6

Các biên bản khác

Ngày 20 tháng sau

7

Bảng lương, BHXH,YT,kpcđ

Ngày 20 tháng sau

8

Chứng từ ghi sổ

Ngày 20 tháng sau

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: