Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

5.2.1 Quy định đánh giá công việc nhân viên

Posted by nqcentre on August 24, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

 

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau:

  1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên.
  2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.
  3. Trọng số của các yếu tố được xác định theo bảng dưới đây, sau thời gian thực hiện 03 tháng quy định này, công ty sẽ xác định lại trọng số cho từng yếu tố.

ü      Số lượng : 1

ü      Chất lượng: 1

ü      Thời gian: 1

ü      Cải tiến: 0.5

ü      Quy định * 0.5

4. Nội dung đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm

1-3

3-5

5-6.5

6.5-8

8-10

Số lượng công việc Hoàn thành số lượng công việc dưới 80 % số lượng Hoàn thành số lượng công việc từ 80-100 % Đảm bảo hoàn thành số lượng công việc được giao Đảm bảo hoàn thành số lượng công việc, vướt kế hoạch 1 – 3 công việc hoặc 100 – 120 % Đảm bảo hoàn thành số lượng công việc, vướt kế hoạch 1 – 3 công việc hoặc 120 % trở lên
Chất lượng công việc Không đảm bảo theo yêu cầu 3 lần trở lên/tháng hoặc 1-2 lần nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Không đảm bảo theo yêu cầu 1- 2 lần/tháng. Đảm bảo theo đúng yêu cầu Đảm bảo công việc có chất lượng tốt, được khách hàng, đồng nghiệm đánh giá cao. Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty.
Thời gian hoàn thành công việc Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 3 lần trở ean/tháng Hoặc không hoàn thành 1-2 lần/tháng, nhưng ảnh hưởng nghiệm trọng. Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 1 – 2 lần/tháng Hoàn thành công việc đúng thời hạn Hoàn thành công việc trước thời hạn Hoàn thành công việc trước thời hạn, việc hoàn thành trước thời hạn mang lại giá trị cao cho cty.
Cải tiến 0 tính 0 tính Mặc định được 5 điểm, nếu có có tiến nhỏ Có cải tiến, quy giá trị lớn hơn 1 triệu hoặc có giá trị Cải tiến có giá trị lớn hơn 5 triệu.
Quy định Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 2 lần/tháng Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 1 lần/tháng. Hoặc Vi phạm quy định không nghiệm trọng 2 lần trở lên /tháng Vi phạm quy định không nghiệm trọng 1 lần/tháng Không vi phạm Không vi phạm + phát hiện ra vi phạm

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: