Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

5.1.4 Quy định lập kế hoạch công việc

Posted by nqcentre on August 24, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

QUY ĐỊNH LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

1. Phương pháp lập kế hoạch:

 • Kế hoạch công tác được lập theo mẫu đính kèm theo quy định này. Mẫu kế hoạch công tác gồm: kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, kế hoạch thực hiện các yêu cầu chuyên môn cụ thể…
 • Kế hoạch năm, tháng, tuần sẽ gồm cột thời gian thực hiện, nội dung, kết quả phải đạt, ghi chú. Kế hoạch thực hiện mục tiêu, thực hiện chuyên môn lập theo sơ đồ gannt.

2. Phân loại kế hoạch:

2.1 Kế hoạch thực hiện mục tiêu, Kêá hoạch thực hiện chuyên môn:

 • Kế hoạch thực hiện mục tiêu, các công việc chuyên môn phải nêu rõ kết quả cần đạt, các công việc này phải phù hợp thực tế, có khả năng thực hiện được, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.
 • Căn cứ lập kế hoạch do Giám đốc giao hoặc công việc chuyên môn mang tính thường xuyên.

 

2.2 Kế hoạch công tác năm:

 Kế hoạch công tác năm được lập dưa trên chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của bộ phận, theo mục tiêu của công ty và mục tiêu của bộ phận.

 • Hàng năm trước ngày 25 tháng 12 của năm trước, các bộ phận lập kế hoạch công tác của năm sau và trình Giám đốc duyệt.
 • Kế hoạch công tác năm lập theo biểu mẫu đính kèm quy định này.
 • Trong kế hoạch công tác năm, những công việc phải thực hiện phải ghi rõ ai chủ trì, thời gian thực hiện , các vấn đề trọng tâm khi xây dựng kế hoạch.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi hay phát sinh, Trưởng bộ phận cập nhật kế hoạch công tác năm và chuyển cho GĐ phê duyệt. Việc cập nhật kế hoạch công tác năm phải được thực hiện ít nhất 1 quý một lần. Trường hợp không có thay đổi, phát sinh thì Trưởng bộ phận không cần cập nhật.  Việc cập nhật kế hoạch năm chỉ tính những việc phát sinh kể từ tháng kế tiếp.

 

2.3 Kế hoạch công tác tháng:

 • Kế hoạch công tháng được lập dưa trên chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của bộ phận trong tháng, theo kế hoạch thực hiện mục tiêu của công ty và mục tiêu của bộ phận, theo kế hoạch công tác năm.
 • Hàng tháng trước ngày 25 của tháng trước, các bộ phận lập kế hoạch công tác của tháng sau và trình Giám đốc duyệt.
 • Kế hoạch công tác tháng lập theo biểu mẫu đính kèm quy định này.
 • Trong kế hoạch công tác tháng, những công việc phải thực hiện phải ghi rõ ai chủ trì, thời gian thực hiện, kế hoạch nhân sự, ngân sách, đề xuất.
 • Các vấn đề phát sinh, thay đổi được cập nhật vào kế hoạch tháng hoặc kế hoạch năm cho phù hợp.

 

2.4 Kế hoạch công tác tuần:

Kế hoạch công tuần được lập dưa trên chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của bộ phận trong tuần, theo kế hoạch thực hiện mục tiêu của công ty và mục tiêu của bộ phận, theo kế hoạch công tác tháng.

 • Hàng tuần trước 9 giờ ngày thứ hai, các bộ phận lập kế hoạch công tác tuần và trình Giám đốc duyệt.
  • Kế hoạch công tác tuần lập theo biểu mẫu đính kèm quy định này.
  • Trong kế hoạch công tác tuần, những công việc phải thực hiện phải ghi rõ ai chủ trì, thời gian thực hiện, các vấn đề trọng tâm cần chú ý.
  • Các vấn đề phát sinh, thay đổi được cập nhật vào kế hoạch tuần, kế hoạch tháng hoặc kế hoạch năm cho phù hợp.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: