Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.7.3 Phiếu tổng hợp ý kiến Khách hàng

Posted by nqcentre on August 1, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN

CỦA KHÁCH HÁNG

 

Stt

Loại ý kiến

Khách hàng A

Khách hàng B

……..

Trung bình điểm

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tổng cộng  

Ngày    tháng    năm

Người tổng hợp

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: