Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.6.2 Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

Posted by nqcentre on July 17, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

PHIẾU GHI NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

               Số : _______      Ngày . . . . tháng . . . .năm 2011

A. PHẦN GHI NHẬN KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG :
Khách hàng : Nội dung khiếu nại hay than phiền  :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người ghi nhận

/      / 2011 . . .

Văn bản số : . . . . .ngày . . . . / . . . / 2011 .
Vấn đề liên quan :
Thời hạn trả lời :
XEM XÉT TÌNH TRẠNG KHIẾU NẠI :        HỢP LÝ               KHÔNG HỢP LÝ

Chỉ định người liên quan phân tích nguyên nhân & đề xuất biện pháp khắc phục:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trưởng ĐV/ BPLQ

/      / 2011 . . .

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Người phân tích & đề xuất

/      / 2011 . . .

B. PHẦN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG :

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT :

Ø     Về phía khách hàng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Trách nhiệm thực hiện : . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ngày hoàn thành : . . . / . . ./2011

Ø     Về phía bộ phận có trách nhiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Trách nhiệm thực hiện : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ngày hoàn thành : . . . / . . ./2011

Trưởng ĐV/ BPLQ

/      / 2011 . . .

 XÉT DUYỆT BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Người xét duyệt

/      / 2011 . . .

XÁC NHẬN ĐÃ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP ĐƯỢC DUYỆT :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Người xác nhận

/      / 2011 . . .

ĐÁNH GIÁ SỰ THOẢ MÃN CỦA KHÁCH HÀNG :

 

 THỎA MÃN                       KHÔNG THỎA MÃN

Người đánh giá

/      / 2011 . . .

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: