Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.3.3 Bảng đánh giá đại lý

Posted by nqcentre on July 4, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐẠI LÝ

Tên nhà đại lý           :…………………………………………………………………………..

Sản phẩm                   :…………………………………………………………………………

Người liên lạc                       :………………………………………………………………………….

Địa chỉ                       :……………………………………………………………………………

Điện thoại                  :…………………………………….Fax……………………………….

 

STT

TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG THU THẬP

ĐIỂM

TRỌNG SỐ

ĐIỂM*

HSỐ

1 Mặt bằng kinh doanh

1.1 Vị trí địa lý thuận lợi

1.2 Kích thước

1.3 Quy mô

1.4 Giao thông thuận lợi cho vận chuyển

II Thanh toán

2.1 Doanh thu tháng

2.2 Uy tín cửa hàng, khả năng thanh toán công nợ

III Chất lượng cửa hàng

3.1 Kinh nghiệm bán hàng

3.2 Dịch vụ tại cửa hàng

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Điểm Trung bình = (Tổng điểm * hệ số ) / tổng hệ số =

 

 

 

Chọn                                                                                 Không chọn

 

Phê duyệt                                                                                                                                          Ngày….. tháng…….năm……

Giám Đốc                                Trưởng phòng                                 Người đánh gía

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: