Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.2.7 Phiếu thu

Posted by nqcentre on June 30, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

Cửa hàng

Địa chỉ

Tel:

PHIẾU THU

Họ tên khách hàng:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….. ĐT:………………………………..

Số tiền thu:………………………….. Viết bằng chữ :………………………………………………………………………..

Về khoản :……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày       tháng       năm 2011

 

 

 

Khách hàng

Người lập phiếu

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: