Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.1.8 Biên bản thanh lý hợp đồng

Posted by nqcentre on June 27, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  • Căn cứ Hợp đồng kinh tế số………./ HĐKT đã ký GIỮA CÔNG TY và………………………………………………………

…………………………………………………….ngày ……/   …./

  • Căn cứ vào tình hình thựuc tế việc thực hiện hợp đồng nêu trên .

Hôm nay, ngày ….. tháng…… năm …… Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Địa chỉ     :

Điện thoại:

Đại diện  :

Chức vụ   :

BÊN B:

Địa chỉ         :

Điện thoại    :

Đại diện bởi:

Chức vu       ï:

Cùng đồng ý ký biên bản xác nhận thanh lý hợp đồng kinh tế số……/ HĐKT đã ký giữa hai bên ngày …./……./   với các nội dung sau:

ĐIỀU 1:

 

ĐIỀU 2 THANH TOÁN:

ĐIỀU 3 CAM KẾT CHUNG:

 

 

 

BÊN A                                                                                                         BÊN B

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: