Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.1.7 Hợp đồng mua bán

Posted by nqcentre on June 27, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

SỐ :……/HĐMB

—–o0o—–

 

– Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế  của Hội Đồng Nhà nước và các văn bản hướng  dẫn thi hành  của các cấp , các ngành .

– Căn vào nhu cầu năng lực của mỗi bên

 

Hôm nay , ngày …….tháng ……năm ……. Tại ………………………………………………………….

Chúng tôi gồm :

 

BÊN MUA (BÊN A)

 

Tên doanh nghiệp :……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính :……………………………………………………………………………..

Điện thoại :…………………………………….   Fax :……………………………………………

Mã số thuế :…………………………………………………………………………………….

Tài khoản số :………………………………………………………………………………..…

Đại diện là :……………………………….Chức vụ :…………………………………………

Giấy ủy quyền số :………………………….(nếu có )

Viết ngày ……..tháng ..…..năm …….Do……………….Chức vụ …………………………ký

BÊN BÁN (BÊN A)

 

Tên doanh nghiệp :

Địa chỉ trụ sở chính :

Điện thoại : Fax :

Mã số thuế :

Tài khoản số :

Đại diện là :……………………………………..Chức vụ :……………………………

Giấy ủy quyền số :…………………………………………(nếu có )

Viết ngay…..….tháng …..…năm …..….Do….………………..Chức vụ ……………….ký

 

Hai bên thống nhất thỏa thuận hợp đồng nội dung như sau

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC GIAO DỊCH

1.Bên B bán cho Bên A

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng   Đơn gíai Thành tiền      Ghi chú
 

 

 

 

 

 

           

 

Cộng:……………………………………………………………………………………………………………..

Tổng trị giá (bằng chũ):…………………………………………………………………………………………..….

(Giá bán trên đã bao gồn thuế  V . A . T)

 

Điều II : PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

 

Bên B giao hàng cho Bên A theo lịch sau :

STT Tên hàng

 

ĐVT Số lượng Thờigian Địa điểm Ghi chú
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển di bên B chịu

Khi nhận hàng . bên mua cóp trách nhiệm hiển nhiệm phẩn chất . quy cách và chất lượng

Hàng hóa tại chỗ . Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lưộng v.v… thì lập biên  bản tại chỗ . yêu cuầ bên bán xác nhận và phải có biện  pháp giải quyết sau đó .

 

ĐIỀU III : BÀO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG HÓA

 

1.Bên bán ứng trước cho bên B ……% giá trị hợp đồng (thành tiên…..Đ) ngay sau khi ký kết hợp đồng

2.Bên bán phải cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan tời hướng dẫn sử dụng hàng hóa  .

 

ĐIỀU IV : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1.Bên A ứng trước cho bên B …..% giá trị hợp đồng (thành tiền…….Đ) ngay sau khi ký` kết hợp đồng .

2.Bên A thanh toán số còn lại khi bên B giao hàng .chận nhất là…….ngày sau khi giao hàng cho bên A

– Nếu  thanh  toán  không  đúng  hạn . Bên B  sẽ  thu hồi  và không  hòan  lai  phần  tiền  đặt cọc

-Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho bên A

 

 

ĐIỀU  V : TRÁCH NHIỆN VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên . không được đơn phương thay đổi hợp đồng hoặc hủy bỏ kợp đồng . bên nào không thực hiện hoặc đơn  phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chích đáng thì phải bĩ phạt tới ….%giá trị phần kợp đồng bị vi phạm

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chiu trách nhiệm vật chất thoe quy đinh của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng . số lượng . thời gian . địa điểm . thanh toán . bảo hành . v.v mức phạt cụ thể di hai bên thỏa thuận dựa trển khung hình phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về các hợp đồng kinh  tế .

 

ĐIỀU VI : THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Hai bên cânỳ chủ động trong thông báo cho nahu trong tiến độ thực hiện hỡp đồng .nếu có vấn gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thồi thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết trước ngày giao hàng là ….ngày

Trường hợp các bên không tự giải quyết mối đưa vụ tranh chấp ra tòa .

 

ĐIỂU VII : CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành cửa các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế .

 

ĐIỀU VIII : HIỆU LỰC CỦA HỘP ĐỒNG

 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ­­­­­­­­­______/______/______đến ngày______/______/______

Hai bên sẽ lập biên bản thanh lý kợp đồng này sau khi kết thúc  việc  giao  hàng  và  thanh  toán

Hợp đồng này được làm thành …..bản . mỗi bên giữ …. Bản . có giá trị nhu nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                                 Chức vụ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: