Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.1.6 Hợp đồng liên doanh

Posted by nqcentre on June 27, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- tự do- hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý khác có liên quan, các Bên dưới đây đã ký Hợp đồng liên doanh để xin thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam một Doanh nghiệp liên doanh với nội dung như sau:

A. Bên (các Bên)Việt Nam:

1. Tên Công ty: ……………….

2. Đại diện được ủy quyền: ………………

Chức vụ: …………………………….

3. Trụ sở chính: ……………………………

Điện thoại: ………… : ……….. Fax: …………..

4. Ngành nghề kinh doanh chính: …………………

5. Giấy phép thành lập Công ty: ……………………

Đăng ký tại: …………Ngày: …………………

B. Bên (các Bên) nước ngoài:

1. Tên công ty hoặc cá nhân: …………………….

2. Đại diện được ủy quyền: ………………….

Chức vụ: ……………………

Quốc tịch: ………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………

3. Trụ sở chính: …………………………………..

Điện thoại: ………. …….. Fax: …………………

4. Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………

5. Giấy phép thành lập công ty: ………………….

Đăng ký tại: …………….. Ngày: ………………….

Ghi chú: Nếu một hoặc cả hai Bên liên doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽ mơ tả đầy đủ các chi tiết nêu trên; Mỗi Bên cần chỉ định đại diện được uỷ quyền của mình.

Điều 1

1. Các Bên thoả thuận thành lập một Doanh nghiệp liên doanh tại Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích:

(mô tả các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp liên doanh).

2. Tên Doanh nghiệp liên doanh là …… (tiếng Việt Nam), tên giao dịch (bằng tiếng nước ngồi thơng dụng) của Doanh nghiệp liên doanh là ……………………………..

Điều 2:

1. Địa chỉ của Doanh nghiệp liên doanh

– Trụ sở chính: ………………………

– Nhà máy/ xưởng sản xuất chính: ……………….

– Chi nhánh (nếu cĩ): ……………………………….

– Văn phòng đại diện (nếu có): ……………………

2. Năng lực sản xuất: Hàng hóa/dịch vụ vào năm sản xuất ổn định

Chia thành sản phẩm chính và phụ (nếu cần thiết)

3. Sản phẩm của Doanh nghiệp liên doanh sẽ được tiêu thụ:

– Tại thị trường Việt Nam: ……………..% sản phẩm

– Tại thị trường nước ngồi: ………….. % sản phẩm

4. Các cam kết chung khác của các Bên liên doanh trong việc thực hiện dự án: ….. (tiến độ và nội dung thực hiện chương trình nội địa hố đối với các sản phẩm cơ khí, điện, điện tử …..)

Điều 3:

1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp là: ….

2. Vốn pháp định của Doanh nghiệp là: ……….

Trong đĩ:

a. Bên Việt Nam: gĩp……………., chiếm ………..% vốn pháp định, bằng:-

– Tiền: ………………………..

– Giá trị máy móc, thiết bị: ………………….

– Giá trị chuyển giao công nghệ (nếu có): ……………..

(kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ)

– Giá trị quyền sử dụng đất, nhà xưởng hoặc các khoản gĩp vốn khác theo Luật Đầu tư nước ngồi ……………………………..

b. Bên nước ngồi: gĩp ………………………….., chiếm …………% vốn pháp định, bằng:

– Tiền: …………………………

– Giá trị máy mĩc, thiết bị: ………………………

– Giá trị chuyển giao cơng nghệ: ………………..

(kèm theo Hợp đồng chuyển giao cơng nghệ)

– Các khoản gĩp vốn khác theo Luật Đầu tư nước ngồi …………

(Trường hợp Doanh nghiệp liên doanh gồm nhiều Bên, trình bày chi tiết tỷ lệ, phương thức gĩp vốn pháp định của từng Bên).

3. Vốn vay:

(Nêu chi tiết về quy mơ; Bên chịu trách nhiệm thu xếp vốn vay; các điều kiện vay trả, bảo lãnh….)

Điều 4.

Các Bên cam kết gĩp vốn đầy đủ theo đúng tiến độ như sau: ………….

(miêu tả chi tiết tiến độ gĩp vốn pháp định của từng Bên).

Điều 5

Bên nào khơng cĩ khả năng hồn thành tiến độ gĩp vốn như đã cam kết tại Điều 4 thì Bên đĩ phải thơng báo cho (các) Bên kia lý do và biện pháp xử lý trước ….. ngày và phải bồi thường những thiệt hại cho (các) bên kia nếu cĩ, mức bồi thường do các Bên thoả thuận, trường hợp khơng thoả thuận được sẽ do cơ quan xét xử hoặc Trọng tài quy định tại điều 10 Hợp đồng này quyết định.

Điều 6.

Thời hạn Hợp đồng liên doanh này là … năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào về thời hạn phải được các Bên thoả thuận và báo cáo cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét chuẩn y.

Điều 7:

Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, dự án này được thực hiện theo tiến độ sau:

1. Khởi cơng xây dựng: từ tháng thứ ……

2. Lắp đặt thiết bị: từ tháng thứ……

3. Vận hành thử: từ tháng thứ ……

4. Sản xuất chính thức: từ tháng thứ ……

Điều 8

Trách nhiệm khác của các Bên liên doanh được quy định như sau: ….

( Phân định rõ trách nhiệm của từng Bên trong việc xin cấp giấy phép đầu tư, thuê đất, cung ứng điện, nước, tài chính, vật liệu xây dựng, thiết bị, cơng nghệ, thị trường, quản lý, đào tạo….)

Điều 9

Sau khi hồn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, các Bên chia lợi nhuận và chịu rủi ro của Doanh nghiệp liên doanh theo tỷ lệ gĩp vốn của mỗi Bên (trừ trường hợp các Bên cĩ thoả thuận khác phù hợp với pháp luật Việt Nam được quy định trong Hợp đồng liên doanh).

(Ghi rõ tỷ lệ chia lợi nhuận và rủi ro cho từng Bên liên doanh).

Điều 10:

Tranh chấp giữa các Bên cĩ liên quan, hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thơng qua thương lượng và hồ giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn khơng thoả thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra ….. (ghi rõ tên và địa chỉ tồ án hoặc tổ chức trọng tài).

Quyết định của……….(tổ chức trên) là chung thẩm và các Bên sẽ phải tuân theo.

Điều 11

Doanh nghiệp liên doanh cĩ thể chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

(mơ tả chi tiết các trường hợp, phù hợp với quy định tại điều 52 Luật Đầu tư nước ngồi).

Điều 12

Các Bên liên doanh cĩ quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn của mình trong Doanh nghiệp liên doanh theo các qui định tại Điều 34 Luật Đầu tư nước ngồi.

Điều 13

Mọi điều khoản khác cĩ liên quan khơng được quy định cụ thể tại Hợp đồng liên doanh này sẽ được các Bên thực hiện theo pháp luật Việt Nam và Giấy phép đầu tư.

Điều 14

Hợp đồng liên doanh này cĩ thể được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và phải được Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư nước ngồi chuẩn y trước khi thực hiện.

Điều 15

Hợp đồng này cĩ hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư

Điều 16

Hợp đồng liên doanh này được ký ngày …….., tại…….., gồm ….. bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng ….. (tiếng nước ngồi thông dụng). Cả hai bản tiếng Việt Nam và tiếng …… đều có giá trị pháp lý như nhau.

 

Đại diện

Bên (các Bên) nước ngồi

(Ký tên, chức vụ và dấu)

Đại diện

Bên (các Bên) Việt Nam

(Ký tên, chức vụ và dấu)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: