Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.1.5 Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Posted by nqcentre on June 27, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(Số:…. /HĐCGCN)
– Căn cứ chương… phần… của Bộ luật dân sự.
– Căn cứ nghị định số
– Căn cứ thông tư số
(Đối với trường hợp luật điều chỉnh là luật Việt Nam)
Hơm nay, ngày… tháng… năm……., chúng tôi gồm:

Bên chuyển giao: (bên A)
– Tên doanh nghiệp:
– Trụ sở chính:
– Điện thoại:
– Tài khoản số:
– Đại diện là:
– Theo giấy uỷ quyền số (nếu cĩ):

Bên nhận chuyển giao: (bên B)
– Tên doanh nghiệp:
– Trụ sở chính:
– Điện thoại:
– Tài khoản số:
– Đại diện là:
– Theo giấy uỷ quyền số (nếu cĩ):

Hai bên cam kết các điều khoản sau
Điều 1: Đối tuợng chuyển giao
– Tên (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hố, bí quyết cơng nghệ):
– Đặc điểm cơng nghệ:
– Kết quả áp dụng cơng nghệ:
– Căn cứ chuyển giao (số văn bằng bảo hộ nếu cĩ):

Điều 2: Chất lượng, nội dung cơng nghệ
– Cơng nghệ đạt tiêu chuẩn gì?
– Mơ tả nội dung và tính năng của cơng nghệ:

Điều 3: Phạm vi và thời hạn chuyển giao
– Phạm vi: Độc quyền hay khơng độc quyền? Sử dụng trong lãnh thổ nào?
– Thời hạn chuyển giao: Do hai bên thoả thuận phù hợp với thời hạn mà đối tượng chuyển giao được bảo hộ (nếu cĩ).

Điều 4: Địa điểm và tiến độ chuyển giao
1. Địa điểm:
2. Tiến độ:
Điều 5: Thời hạn bảo hành cơng nghệ

Điều 6: Giá chuyển giao cơng nghệ và phương thức thanh tốn
– Giá chuyển giao:
– Phương thức thanh tốn:

Điều 7: Phạm vi, mức độ giữ bí mật của các bên

Điều 8: Nghĩa vụ bảo hộ cơng nghệ của bên giao và bên nhậnchuyển giao

Điều 9: Nghiệm thu kết quả chuyển giao cơng nghệ

Điều 10: Cải tiến cơng nghệ chuyển giao của bên nhận chuyển giao
Mọi cải tiến của bên nhận chuyển giao đối với cơng nghệ chuyển giao thuộc quyền sở hữu của bên nhận chuyển giao.

Điều 11: Cam kết của bên chuyển gíao về đào tạo nhân lực cho thực hiện cơng nghệ chuyển giao
– Số luợng:
– Thời gian:
– Chi phí đào tạo:

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của các bên
1. Bên chuyển giao
– Cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của cơng nghệ chuyển giao và việc chuyển giao cơng nghệ sẽ khơng xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp của bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Bên chuyển giao cĩ trách nhiệm, với chi phí của mình, giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc chuyển giao cơng nghệ theo hợp đồng này.
– Cĩ nghĩa vụ hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ bên nhận chuyển giao chống lại mọi sự xâm phạm quyền sở hữu từ bất kỳ bên thứ 3 nào khác.
– Đăng ký hợp đồng chuyển giao cơng nghệ.
– Nộp thuế chuyển giao cơng nghệ.
– Cĩ quyền/khơng được chuyển giao cơng nghệ trên cho bên thứ 3 trong phạm vi lãnh thổ quy định trong hợp đồng này.
2. Bên nhận chuyển giao
– Cam kết chất lượng sản phẩm sản xuất theo cơng nghệ nhận chuyển nhượng khơng thấp hơn chất lượng sản phẩm do bên chuyển giao sản xuất. Phương pháp đánh giá chất lượng do hai bên thoả thuận.
– Trả tiền chuyển giao theo hợp đồng.
– Khơng được phép/được phép chuyển giao lại cho bên thứ 3 cơng nghệ trên.
– Ghi chú xuất xứ cơng nghệ chuyển giao trên sản phẩm.
– Đăng ký hợp đồng (nếu cĩ thoả thuận).

Điều 13: Sửa đổi, đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng
Hợp đồng cĩ thể bị sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu bằng văn bản của một trong các bên và được đại diện hợp pháp của các bên ký kết bằng văn bản. Các điều khoản sửa đổi, bổ sung cĩ hiệu lực từ thời điểm được sửa đổi.
Hợp đồng bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
– Hết thời hạn ghi trong hợp đồng.
– Quyền sở hữu cơng nghiệp bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ.
– Hợp đồng khơng thực hiện được do nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bãi cơng, biểu tình, nổi loạn, chiến tranh và các sự kiện tương tự.

Điều 14: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu phạt hợp đồng và bồi thường cho bên kia tồn bộ thiệt hại theo quy định của…

Điều 15: Luật điều chỉnh hợp đồng
Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật của nước…

Điều 16: Trọng tài
Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này phải được giải quyết trước hết thơng qua thương lượng, hồ giải. Trong trường hợp khơng giải quyết được thì các bên cĩ quyền kiện đến trọng tài quốc tế tại…

Điều 17: Điều khoản thi hành
Hợp đồng được xây dựng trên cơ sở bình đẳng và tự nguyện. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.
Hợp đồng được lập thành… (bản) bằng tiếng Anh… (bản) bằng tiếng Việt cĩ giá trị như nhau. Mỗi bên giữ… (bản) để thi hành.

                                                             Bên A                                                                                     Bên B

 


 

TRADEMARK LICENSE AGREEMENT

 

Between:
A)
Information about Licensor
And:
B) Vietnam Forest Corporation (VINAFOR), a company organized and existing under the laws of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter called “the Licensee”.
(Detailed information about party B)

Whereas the licensor is the owner of Trademark Registration Certificate which is issued by the National Office of Industrial Property of Vietnam (“NOIP”) for the Trademark “UNION”.
(the “Trademark”) for motor cycles: and

Whereas the Lisensor agrees to license the right to use in Vietnam to the Licensee.

Now, therefor both parties agree as follows:

Article 1: Grant of the license
1.1 The Licensor hereby grants to the Licensee, and the Licensee hereby accepts the license (the “License”) to use the Trademark under Certificate in the Territory.
1.2 The Licensor shall have the right to grant the license to any third party in the territory of Vietnam other than the Licensee herein.

Article 2: Object of the license
The Licensee is entitled to apply the Trademark to motor cycles which are imported in CKD and/or IKD form from the Licensor then assembled and sold in Vietnam.

Article 3: Territory
The License is effective in the entire territory of the Socialist Republic of Vietnam (“the Territory”).

Article 4: Term
This agreement shall be invalid until termination of the contract for supplying spare parts of Union motor cycle.

Article 5: Amendment, suspension and cancellation
5.1 Upon the request of either party, the Agreement may be amended or supplemented in writing. Any amendment or supplement must be signed by the legal representatives of the both parties.
5.2 The Agreement shall be terminated in the following cases:
a – Expiry of contract for supplying parts for Union motor cycles.
b – The industrial property rights of the Licensor are suspended or cancelled.
c – The performance of the Agreement is prevented by a force majeure events. Force majeure events include events beyond the control of the parties including, but not limited to, acts of God, strikes, riots, war and similar events.

Article 6: Obligations of the Licensor
6.1 The Licensor hereby represents that it is true and legal owner of the Trademark and the grant of the License of the Trademark shall not infringe the industrial property rights of any third party. The Licensor shall be responsible, at his own expenses, to resolve any dispute with any third party arising from the grant of the License under this Agreement.
6.2 The Licensee shall be responsible to take all necessary and appropriate measures, at his own expenses, to prosecute infringements of the Trademark by any third party.
The Licensor shall have the obligation to fully cooperate with and assist the Licensee in any such matter.

Article 7: Obligations of the Licensee
7.1 The Licensee shall ensure that the quality of the Product assembled by the Licensee shall not be lower than those manufactured by the Licensor. The method to determine the quality of the Product shall be mutually agreed by the Licensor and the Licensee.
7.2 The Licensee is entitled to use the Trademark only in the Socialist republic of Vietnam.
7.3 The Licensee is not permitted to transfer the Trademark to any third party.
7.4 The Licensee shall have the obligation to identify the Licensor on the Product or…
7.5 The Licensee shall be responsible for submitting this Agreement to the NOIP for registration and paying all relevant fee within fifteen (15) days from the date of signing this Agreement.

Article 8: Dispute Resolution
Any dispute, breach, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement shall be firstly settled amicably between two parties. If the dispute can’t be settled amicably, either party has the right to submit the dispute to international Organization foe settlement.

Article 9: Implementing Provisions
9.1 This Agreement is made on the basis of equality and voluntarism. The two parties pledge to comply strictly with the terms and conditions of the Agreement.
9.2 The Agreement shall be made in six (6) sets in English which shall be equal force. Each party shall keep three (3) sets in English.

                                                      For Party A                                                  For Party B

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: