Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.1.4 Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Posted by nqcentre on June 27, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngồi tại Việt Nam và các văn bản pháp lý khác cĩ liên quan, các Bên dưới đây mong muốn được tiến hành hoạt động đầu tư tại Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung và phạm vi được quy định trong Hợp đồng này như sau:

A. Bên (các Bên)Việt Nam:

1. Tên cơng ty: ………………………………………………………………………….

2. Đại diện được uỷ quyền: ………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

3. Trụ sở chính: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….. ………………….. Fax: …………………

4. Ngành nghề kinh doanh chính: ……………

5. Giấy phép thành lập cơng ty: ……………………………………………………

Đăng ký tại: ……………………………. Ngày: ………………..

B. Bên (các Bên) nước ngồi:

1. Tên cơng ty hoặc cá nhân: ……………………………………………………….

2. Đại diện được uỷ quyền: ………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

3. Trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………….. ………………….. Fax: …………………

4. Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………………………..

5. Giấy phép thành lập cơng ty: ……………………………………………………

Đăng ký tại: ……………………………. Ngày: ………………………………….

Ghi chú: Nếu một hoặc cả hai Bên hợp doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽ mơ tả đầy đủ theo các chi tiết nêu trên; Mỗi Bên cần chỉ định đại diện được uỷ quyền của mình.

Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1:

Mục tiêu hợp tác kinh doanh trên cơ sở Hợp đồng …….

(mơ tả chi tiết nội dung và phạm vi hợp tác kinh doanh)

Điều 2:

1. Địa điểm thực hiện:

2. Năng lực sản xuất: Hàng hố/dịch vụ vào năm sản xuất ổn định

(Chia thành sản phẩm chính và phụ – nếu cần thiết)

3. Sản phẩm của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này sẽ được tiêu thụ:

– Tại thị trường Việt Nam: ……% sản phẩm

– Tại thị trường nước ngồi: ……% sản phẩm

4. Văn phịng điều hành của Bên nước ngồi (nếu cĩ) ……………………..

Địa chỉ:……………………….

Điện thoại: ………………….. : ………………….. Fax: ……………….

Điều 3

Trách nhiệm của các Bên hợp doanh trong việc gĩp vốn để thực hiện Hợp đồng:

a) Bên (các Bên) Việt Nam: gĩp …………. bằng ……………………………… (quyền sử dụng đất, máy mĩc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh kiện, tiền mặt, các chi phí khác ….)

b) Bên (các Bên) nước ngồi: gĩp ………….. bằng ………………………….. (máy mĩc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh kiện, tiền nước ngồi, các chi phí khác ….).

Nếu vào thời điểm đĩng gĩp thực tế, những giá trị trên đây thay đổi so với giá trị hiện tại thì các Bên phải thoả thuận về những sửa đổi đĩ và báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y.

Trong trường hợp một Bên khơng cĩ khả năng hồn thành nghĩa vụ như đã thoả thuận thì Bên đĩ phải thơng báo cho các Bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước ….. ngày. Thiệt hại thực tế và chính đáng do sự chậm trễ hay khơng cĩ khả năng thực hiện nghĩa vụ của một Bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thoả thuận của các Bên; trong trường hợp khơng thoả thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử hoặc trọng tài quy định tại Điều 10 Hợp đồng này quyết định.

Điều 4:

Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của các Bên trong việc thực hiện Hợp đồng:

– Bên Việt Nam: ………………………………………………………………………

– Bên nước ngồi: …………………………………………………………………….

(Quy định cụ thể Bên chịu trách nhiệm, thời hạn hồn thành…. trong từng việc như tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật và cơng nghệ, mua sắm thiết bị, nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm …..).

Điều 5:

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các Bên thoả thuận cơ chế giám sát như sau: ……

(Miêu tả cụ thể cơ chế, trong đĩ cĩ thể thành lập Ban điều phối, Văn phịng điều hành của Bên nước ngồi bao gồm phương thức thành lập, hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm ….).

Điều 6

Thời hạn Hợp đồng này là …… năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào về thời hạn của Hợp đồng phải được các Bên thoả thuận và báo cáo cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y.

Nếu một Bên hợp doanh muốn kéo dài thời hạn Hợp đồng ngồi thời hạn đã được thoả thuận phải thơng báo cho (các) Bên kia ít nhất là …. tháng trước ngày Hợp đồng hết hạn. Nếu các Bên thoả thuận kéo dài thời hạn Hợp đồng thì phải báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét trong thời hạn ít nhất là 6 tháng trước khi hết hết hạn Hợp đồng.

Điều 7:

Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:

1. Khởi cơng xây dựng: từ tháng thứ ……

2. Lắp đặt thiết bị: từ tháng thứ……

3. Vận hành thử: từ tháng thứ ……

4. Sản xuất chính thức: từ tháng thứ ……

Điều 8:

1. (Các) Bên nước ngồi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định tại Giấy phép đầu tư. (ghi rõ phương thức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngồi của Bên nước ngồi: nộp trực tiếp, Bên Việt Nam nộp hộ v.v….).

2. (Các) Bên Việt Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đối với Doanh nghiệp trong nước và các quy định tại Giấy phép đầu tư.

Lưu ý: cần xác định rõ Bên chịu trách nhiệm nộp các loại thuế chung liên quan đến thực hiện Hợp đồng như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng ….

Điều 9

Các Bên tham gia Hợp đồng thoả thuận chia sản phẩm và / hoặc lợi nhuận, các khoản lỗ thơng qua việc thực hiện Hợp đồng như sau:

– (các) Bên Việt Nam (ghi rõ từng Bên,nếu cần thiết) ……………………

– (các) Bên Nước ngồi (ghi rõ từng Bên,nếu cần thiết) ……………………

Điều 10

Tranh chấp giữa các Bên cĩ liên quan, hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thơng qua thương lượng và hồ giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn khơng thoả thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra… (ghi rõ tên và địa chỉ Tồ án hoặc tổ chức trọng tài).

Quyết định của…..(tổ chức trên) là chung thẩm và các Bên phải tuân theo.

Điều 11

Các Bên cĩ quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn của mình trong Hợp đồng, theo các qui định tại Điều 34 Luật Đầu tư nước ngồi và các điều khoản liên quan của Nghị định 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 12

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này cĩ thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn và / hoặc kết thúc trong các trường hợp sau: …….

(mơ tả chi tiết các trường hợp, phù hợp với các quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư nước ngồi và các điều khoản liên quan của Nghị định 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ).

Điều 13:

Khi Hợp đồng hết hạn, các Bên thoả thuận việc thanh lý các tài sản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau: …….

(Mơ tả chi tiết các điều kiện cĩ liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ, tài sản ….. phù hợp với các quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư nước ngồi và các điều khoản liên quan của Nghị định 24/2000/NĐ-CP)

Điều 14:

Mọi điều khoản khác cĩ liên quan khơng được quy định cụ thể tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy phép đầu tư.

Điều 15:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này cĩ thể được sửa đổi, bổ sung sau khi cĩ thoả thuận bằng văn bản giữa các Bên và phải được cơ quan cấp Giấy phép đầu tư chuẩn y trước khi thực hiện.

Điều 16:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

Điều 17:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này được ký ngày …….., tại…….., gồm ….. bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng ….. (tiếng nước ngoài thông dụng). Cả hai bản tiếng Việt Nam và tiếng …… đều có giá trị pháp lý như nhau.

 

 

Đại diện

Bên (các Bên) nước ngồi

(Ký tên, chức vụ và dấu)

Đại diện

Bên (các Bên) Việt Nam

(Ký tên, chức vụ và dấu)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: