Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.1.2 Phiếu xem xét hợp đồng

Posted by nqcentre on June 27, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

1-           Tên khách hàng :

2-           Hợp đồng / Đơn Đặt Hàng

3-           Sàn phẩm mua:

 

4-           Thời gian đặt hàng:

5-           Xem xét :

 

Stt

Nội dung xem xét

Diễn giải

Kết quả

YES

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Thời gian giao hàng

 

Giá

 

Phương thức thanh toán

 

Bao gói

 

Vận chuyển

 

Tài chánh lành mạnh

 

Uy tín

 

Tư cách pháp nhân

 

Các vấn đề khác

 

 

     

 

 

Chấp nhận                           Không chấp nhận

 

Giám đốc

Trưởng phòng

Ngày      tháng        năm

Người xem xét

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: