Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

3.3.A Quy định về định mức tồn kho tối thiểu

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

                                 QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

 

1.      Mục đích: Đảm bảo trong kho luôn có một lượng hàng “tối thiểu”, phục vụ theo yêu cầu khách hàng. Định mức tồn kho tối thiểu vừa phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng về số lượng hàng hoá, vừa phải hạn chế mức thấp nhất chi phí tồn kho cho công ty.

 

2.      Nội dung:

Ø     Định mức tồn kho do phòng bán hàng lập, trình Giám đốc công ty duyệt. Phòng cung ứng, kho, phòng kế toán có trách nhiệm tham mưu cho Phòng bán hàng trong việc lập định mức tồn kho tối thiểu.

Ø     Định mức tồn kho tối thiểu được xem xét hàng quý. Trước ngày 5 của quý sau, Trưởng phòng bán hàng lập báo cáo của mức tồn kho các tháng trong quý trước, so sánh định mức tồn kho của các kỳ trước. Lý giải nguyên nhân tăng, giảm của định mức tồn kho trình Giám đốc công ty xem xét.

Ø     Việc xây dựng định mức tồn kho được thực hiện theo các bước sau:

–         lập báo cáo bán hàng qua từng tuần, theo từng tháng, theo quý.

–         So sánh mức bán hàng theo từng quý khác, tháng, từng khác nhau.

–         Phát hiện các chu kỳ bán hàng trong năm.

–         Các tuần, tháng, quý số lượng bán hàng gần giống nhau được gom lại.

–         Xác định số lượng bán hàng trung bình của các khoảng thời gian giớng nhaum trung bình tháng, trung bình quý.

–         So sánh mức độ chênh lệnh giữa các khoảng thời gian giống nhau và trung bình tháng, quý.

–         Nếu chên lệch không  quá 10 % tức là không có bán hàng theo mùa, công ty sử dụng định mức bán hàng trung bình theo năm, nếu chênh lệch quá 10 % thì phải tính định mức theo mùa.

 

3.      Biểu mẫu đính kèm: Bảng định mức tồn kho tối thiểu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: