Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

3.2.B Thẻ kho

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

Doanh nghiệp:…………………………..

Tên kho:……………………………….

 

 

                                                               THẺ KHO

 

Ngày lập thẻ:…………………………………………………………….Thẻ số:………………………………………………………………………..

Tên nhãn hiệu, qui cách vật tư, sản phẩm hàng hoá:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị tính:…………………………………………………………….…Mã số:………………………………………………………………………..

 

Ngày

nhập

xuất

Chứng từ

Diễn giải

 

 

Số lượng

Ký xác

nhận của

Kế toán

Số phiếu

Ngày tháng

Nhập

Xuất

Tồn

Nhâp

Xuất

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: