Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

3.1.D Phiếu nhập kho

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

                                  PHIẾU NHẬP KHO

 

  Ngày……….tháng………năm……….Số:……………… Nợ:…………..

Có:……………

Họ tên người giao:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Theo: ………………….số:…………….ngày……….tháng………..năm……….. của:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhập tại kho:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Stt

Tên, nhãn hiệu, qui cách,
phẩm chất vật tư (SP, hàng hoá)

Mã số

Đơn vị

Số lượng theo
chứng từ

Số lượng
thực nhập

Đơn giá

Thành tiền

Tổng số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phụ trách kế toán                                       Ngừơi giao hàng                              Thủ kho

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: