Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

3.1.B Tiến độ nhập hàng

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

TIẾN ĐỘ NHẬP HÀNG

Nhà cung ứng:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….Điện thoại………………………………..

Tên sản phẩm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quy cách: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Stt

Loại sản phẩm

Tiến độ

T.cộng

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Ghi chú: Ghi các ngày vào ngay dưới phần tiến độ, dưới đó nữa là số lượng sản phẩm.

 

Trưởng phòng cung ứng

Ngày    tháng    năm

Người lập

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: