Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

2.2.2 Phiếu yêu cầu mua hàng

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG

 

I. DANH MỤC HÀNG HOÁ / DỊCH VỤ :

STT

TÊN – CHỦNG LOẠI – QUY CÁCH – XUẤT XỨ PHẨM CHẤT- CHI TIẾT -KỸ THUẬT

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

TỒN KHO

LÝ DO

Dự phòng

Sản xuất

Kinh doanh

           TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN:
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:  1) Yêu cầu có hàng phục vụ SXKD :  chậm nhất ngày : …………/…………/ 200……

2) Kiểm tra kết quả thực hiện          :  chậm nhất ngày : …………./…………/ 200……

III. ĐƠN VỊ CUNG ỨNG:

  • Tên Doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Địa chỉ ĐKKD: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………..Fax:…………………………………………..Email:…………………………………………………………………………

  • Người đại diện: ………………………………………………………………………………….Chức vụ:……………………………………………………………………
  • Ưu thế nhà cung ứng: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lưu ý 1) Giá cả trình duyệt là giá cả đảm bảo đã ĐƯỢC THƯƠNG LƯỢNG.

2) Hàng hoá có giá trị trên 100.000đ thì phải có Bảng chào giá của Nhà cung ứng.

TRƯỞNG BỘ PHẬN

(Ký đề nghị  yêu cầu )

Ngày          /            /

 BỘ PHẬN KẾ TOÁN

(Ký xác nhận không còn dự trữ )

Ngày          /            /

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký xem xét xác định yêu cầu)

Ngày          /            /

IV. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÊ DUYỆT :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: