Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

2.1.3 Bảng đánh giá nhà cung ứng

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng     :…………………………………………………………………………..

Mặt hàng cung cấp   :…………………………………………………………………………

Người liên lạc                       :………………………………………………………………………….

Địa chỉ                       :……………………………………………………………………………

Điện thoại                  :…………………………………….Fax……………………………….

 

STT

TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG THU THẬP

ĐIỂM

TRỌNG SỐ

ĐIỂM*

HSỐ

1 Chất lượng sản phẩm

4

2 Thời gian giao hàng

4

3 Giá bán

4

4 Phương thức thanh toán

2

5 Phương thức giao hàng

1

6 Sự phản hồi đối với những sự cố phát sinh

1

7 Thời hạn đã giao dịch

1

8 Quy mô sản xuất

1

9 Số lượng hàgn hóa tối đa đáp ứng yêu cầu công ty

1

 

Tổng cộng

 

 

19

 

 

Điểm Trung bình = (Tổng điểm * hệ số ) / tổng hệ số =

 

 

Chọn                                                                                 Không chọn

 

Phê duyệt                                                                                Ngày….. tháng…….năm……

Giám Đốc                           Trưởng phòng                                 Người đánh giá

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: