Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

2.1.2 Danh sách nhà cung ứng được chọn

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

 

Stt

Tên nhà cung ứng

Người liên hệ

Địa chỉ

Dịch vụ/sản phẩm cung cấp

Ghi chú

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Ngày…….. tháng…….năm………

Trưởng phòng                                                                                               Người đánh giá

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: