Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

2.1.1 Quy trình đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨNG

 

 

I  – MỤC ĐÍCH: Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

II – PHẠM VI: Áp dụng cho các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ, hàng hoá cho công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty.

III – NỘI DUNG:

 

 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

 

 

 

 

 

Nhân viên

 

 

Nhân viên

 

 

Trưởng phòng

 

 

Trưởng phòng, Nhân viên

 

Trưởng phòng,

 

 

Trưởng phòng

 

 

Giám Đốc

 

 

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Biễu mẫu danh sách nhà cung ứng ban đầu

 

 

Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách nhà cung ứng chính thức

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích các bước đánh giá:

 

a>         Thu thập thông tin về nhà cung ứng: Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chủng loại sản phẩm giống nhau, nên để có quyết định chính xác trong mối quan hệ hợp tác, Công ty thu thập các thông tin từ nhà cung ứng thông qua:

–               Hệ thống quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình.

–               Catalogue chào hàng của nhà cung ứng.

–               Trực tiếp liên hệ tại cơ sở nhà cung ứng.

–               Sự giới thiệu của các đơn vị khác có liên quan….

 

b>         Lập danh sách nhà cung ứng ban đầu: Các nhà cung ứng được cập nhật vào danh sách nhà cung ứng ban đầu, người đánh giá phải thu thập đầy đủ thông tin theo biểu mẫu đính kèm sau đây.

 

c>         Lập tiêu chí đánh giá:

Để đánh giá nhà cung ứng, Công ty xem xét các vấn đề liên quan đến nhà cung ứng như sau:

 

STT

TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM

TRỌNG SỐ

0,5-1

1,5-2

2,5-3

1 Chất lượng sản phẩm Có sai sót ngoài quy định tạmchấp nhận được Sai sót trong phạm vi cho phép Đúng với thỏa thuận

4

2 Thời gian giao hàng Chậm 2 ngày Chậm 1 ngày Giao đúng thời gian yêu cầu

4

3 Giá bán Gía bán lẻ Giá bán sĩ Có chiết khấu theo số lượng

4

4 Phương thức thanh toán Trả ngay Trả chậm 07 đến 10 ngày Trả chậm 15 đến 20 ngày

2

5 Phương thức giao hàng Giao tại kho bên bán trong TP Giao tại kho bên bán trong TP Giao tại cty

1

6 Sự phản hồi đối với những sự cố phát sinh Trên 8 tiếng Từ 4 đến 8 tiếng Dưới 4 tiếng

1

7 Thời hạn đã giao dịch Dưới 1 năm Từ 01 đến 03 Từ 03 năm trở lên

1

8 Quy mô sản xuất Hàng chợ Cơ sở sản xuất Công ty

1

9 Số lượng hàng hóa tối đa đáp ứng yêu cầu công ty Chỉ đáp ứng < 50% số lượng Đáp ứng từ 50 -< 100% Không giới hạn

1

 

Tổng cộng

     

19

Ghi chú: Đối với  nhà cung ứng mới, không đánh giá tiêu chuẩn trong phần stt là: 1, 2, 6.

Nhà cung ứng được chọn phải đáp ứng đủ 02 điều kiện:

–               Điểm trung bình > 1.5 điểm. Điểm trung bình = (Tổng điểm * hệ số ) / tổng hệ số.

–               Điểm chất lượng > 1.5 điểm

Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện theo biểu mẫu đính kèm quy định này.

 

d>         Tiến hành đánh giá NCU theo tiêu chí đã chọn.

–               Sau khi xem xét và đánh giá tiềm năng của từng nhà cung ứng, Người đuợc phân công đánh giá sẽ tiến hành phân loại chọn lọc nhà cung ứng dựa vào tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, các chuẩn mực lựa chọn, đánh giá và đánh giá lại.

–               Thăm quan nhà xưởng và đánh giá trực tiếp sơ sở vật chất, giấy phép thành lập, kinh doanh và khả năng của nhà cung ứng.

e>         Lập danh sách nhà cung ứng chính thức: Danh sách nhà cung ứng được chọn phải lập theo thứ tự từ kết quả đánh giá theo biểu mẫu đính kèm quy định này.

f>          Trình Giám Đốc duyệt danh sách NCU chính thức: Giám Đốc sẽ xem xét tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, nếu không đồng ý thì thực hiện đánh giá lại, nếu đồng ý sẽ phê duyệt cho lập danh sách các nhà cung ứng được chọn lựa.

 

g>         Lưu hồ sơ: anh sách nhà cung ứng được chọn đuợc cập nhật thường xuyên và phải duy trì hồ sơ các kết quả đánh giá và mọi hành động cần thiết phát sinh từ  việc đánh giá.

 

Đánh giá lại nhà cung ứng:

            Trong thời gian một năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám Đốc, Công ty tiến hành đánh giá lại nhà cung ứng có tên trong danh sách nhà cung ứng chính thức và vẫn đang cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho Công ty.

Trình tự đánh giá được thực hiện theo thứ tự ở trên.

 

VI – TÀI LIỆU THAM KHẢO: không có.

 

V – PHỤ LỤC:

–         Danh sách nhà cung ứng được chọn

–         Bảng đánh giá nhà cung ứng

–         Danh sách nhà cung ứng chính thức

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: