Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.1.2C Kế hoạch kinh doanh 02

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Công ty

:

Địa chỉ

:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh

:

Tel

:

Fax

:

Email

:

Website

:

Thời gian phân tích

:

I/ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY:

1.      Lịch sử phát triển của công ty:

1.1

Thời gian thành lập công ty

:

1.2

Sáng lập viên

:

1.3

Sản phẩm chính của công ty

:

1.4

Mức độ dáo ứng thị trường của sản phẩm chính

:

1.5

Tóm tắt cơ cấu của doanh nghiệp

:

1.6

Hình thức pháp lý của công ty

:

1.7

Các nguồn lực cần có và phương pháp huy động

:

1.8

Mối quan hệ công ty và công ty khác làm cơ sở kinh doanh sắp tới

:

1.9

Mức độ thành công trong việc xâm nhập thị trường và kết quả tài chính

:

1.10

Những mức độ khó khăn naò mà công ty đã đối phó, công ty đã phản ứng nhu thế naò và tác động của chúng ra sao tối doanh nghiệp?

:

1.11

Những sự kiện và cá nhân nào có ảnh hưởng đến công ty? Những xu hướng chủ yếu nào, những mối quan hệ nào giúp công ty thành công trong tương lai?

:

2.      Phân tích hiện trang của công ty:

2.1

Sản phẩm hay dịch vụ chủ yếu là gì?

:

2.2

Những điều kiện thay đổi và những sản phẩm/dịch vụ phải phản ánh sự thay đổi này.

:

2.3

Sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng nhu cầu thĩ trường như thế nào?

:

2.4

Công ty có gì độc đáo?

:

_Trang thiết bị hiện đại hoặc đang chiếm ưu thế?

:

_Các mối quan hệ đặc biệt với khách hàng và nhà cung ứng để đảm bảo thành công?

:

_Công ty sử dụng nhãn hiệu thương mại hay logo, chương trình quảng cáo đặc biệt?

:

_Danh tiếng và vị trí thương trường của công ty có yếu tố cạnh tranh?

:

_Các bộ phận tác nghiệp đặc biệt có hiệu quả?

:

_Tham gia hiệp hội có thể mang lại lợi ích trong tường lai

:

2.5

Những vấn đề cụ thể gì mà công ty đang phải đối phó.

:

2.6

Mức độ thành công đạt được trong việc xâm nhập thi trường và những kết quả tài chính. So sánh kết quả đạt được so với kế hoạch?

:

2.7

Những xu hướng nào thấy được kết quả trước đây và kết quả hiện tại. Những xu hướng này có thể làm nền tảng cho cải tiến sản phẩm, phát triển thị trường?

:

2.8

Các điểm mạnh và yếu cần khắc phục và phát triển trong tương lai.

:

3.  Kế hoạch trong tương lai:

3.1

Sản phẩm và dịch vụ nào chủ yếu trong tương lai? Mieu tả sản phẩm và liên hệ với các yếu tố thị trường hiện tại

:

3.2

Những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để xâm nhập thị trường và để đạt được than2h công về phương diện tài chính là gì?

:

3.3

Việc phát huy điểm mạnh và cải tiến điểm yếu như thế nào?

:

3.4

Những nhu cầu chi việc phát triển trong tương lai của doanh nghiệp là gì?

:

3.5

Những tồn tại khó khăn sẽ được vượt qua như thế nào?

:

3.6

Nhân sự cho sự phát triển được giải quyết ra sao?

:

II/ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ:

1

Mô tả chính xác sản phẩm và dịch vụ:

:

1.1

SẢn phẩm được dùng làm gì?

:

1.2

Sản phẩm hoạt động như thế nào?

:

1.3

Các mẫu khác nhau của sản phẩm? Các mẫu khác nhau này có được đưa ra trên thị trường không?

:

1.4

Chu kỳ sống của sản phẩm?

:

1.5

Chuyên môn kỹ thuật hay kỹ thuật sản xuất nào là quan trọng cho sự thành công cùa sản phẩm này?

:

:

2

Thảo luận về các ứng dụng của sản phẩm?

:

2.1

Sản phẩm được sử dụng một cách chính xác như thế nào và ai dsử dụng?

:

2.2

Sản phẩm có tiếp cận một khu vực thị trường mối không?  sản phẩm có cạnh tranh trưc tiếp với các sản phẩm khác không?

:

2.3

Có sản phẩm bổ sung hay không?

:

2.4

Việc lắp đặt sản phẩm có ảnh hưởng đến việc bảo hành các thiết bị liên quan hay không?

:

2.5

Đây là sản phẩm phải mua liên tục hay mua môt lần?

:

2.6

Cần đưa dịch vụ bất thường ho8ạc đặc biệt naò để hỗ trợ sản phẩm?

:

:

3.

Xác định phân tích lợi ích:

:

3.1

HÌnh thức bên ngoài/nhìn sản phẩm tốt hơn, hiện đại hơn

:

3.2

Chất lượng hoạt động tốt hơn, rẻ hơn?

:

3.3

Giá cả

:

3.4

Tính linh hoạt

:

3.5

Độ bền

:

3.6

Tốc độ

:

3.7

Độ chính xác

:

3.8

Dễ sử dụng

:

3.9

Chất lượng nguyên vật liệu hoặc quá trình sử dụng

:

III/ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG:

1.

Phân tích khách hàng:

:

1.1

Xác định ai là người mua tiềm năng đối với sản phẩm?

:

a.

Phân bố địa lý

:

b.

Hoạt động của người mua kinh doanh, cá nhân, sản xuất, chính phủ..

:

c.

Vị trí trách nhiệm của người mua

:

d.

Những đặc điểm cá nhân của người mua

:

1.2

Định lượng chính xác người mua

:

a.

Người mua được hưởng lợi gì?

:

b.

Người mua có nhều lí do lựa chọn, lí do nào là quan trọng nhất?

:

c.

Việc mua sản phẩm có đáp ứng mong muốn của người mua không?

:

d.

Có những cản trở nào đối với việc mua sản phẩm?

:

e.

Hiện nay các khách hàng naò chưa sử dụng càc sản phẩm tiềm năng của doanh nghiệp?

:

2.

Qui mô thị trường

:

2.1

Các nguồn thông tin

:

a.

Aán phẩm của cơ quan chính phủ

:

b.

Aán phẩm của địa phương

:

c.

Hiệp hội chuyên môn

:

d.

Aán phẩm khác

:

e.

Các dịch vụ thu thập và trao đổi thông tin

:

2.2

Mô tả thị trường hiện tại và trong những năm tới

:

a.

Có bao nhiêu người mua tiềm năng?

:

b.

Dung lượng của thị trường?

:

c.

Mức độ thường xuyên mua sản phẩm?

:

d.

Mức độ khách hàng mua?

:

e.

Qui mô giá trị bằng tiền của thị trường?

:

3.

Phân khúc thị trường:

:

3.1

Thị trường được phân khúc nhu thế naò?

:

3.2

Qui mô của thị trường liên quan đến từng phân khúc?

:

3.3

Doanh nghiệp sẽ nhắm phân khúc nào? Tại sao?

:

3.4

Tính thời vụ của thị trường tác động như thế nào đến doanh nghiệp?

:

3.5

Doanh nghiệp sẽ kiểm soát những biến đổi về nhu cầu và phân khúc của thị trường nhu thế nào?

:

4.

Phân tích tính cạnh tranh:

:

4.1

Đối thủ cạnh tranh chính là ai?

:

4.2

Họ đạt ở những địa điểm nào?

:

4.3

Họ đã kinh doanh bao lâu? Thị trường và qui mô lớn hay nhỏ?

:

4.4

Họ đang phát triển, ổn định hay suy thoái, tại sao?

:

4.5

Các đối thủ cạnh tranh chính giữ thị phần như thế nào?

:

4.6

Các đối thủ nào cạnh tranh lớn nhất, tại sao?

:

4.7

Phân tích tính cạnh tranh dựa vào các yếu tố sau:

:

a.

Chất lượng sản phẩm

:

b.

Đa dạng sản phẩm

:

c.

Bao bì

:

d.

Xâm nhập thị trường

:

e.

Uy tín/danh tiếng

:

f.

Chi phí sản xuất

:

g.

Giá bán

:

h.

Hệ thống phân phối

:

i.

Đội ngũ bán hàng

:

j.

Phương tiện sản xuất

:

k.

Lực lượng lao động

:

l.

Công nghệ

:

m.

Quản lý

:

n.

Khả năng tài chính

:

o.

Lợi nhuận

:

p.

Nguồn nguyên liệu

:

q.

Xu hướng tăng trưởng

:

IV/ CHIẾN LƯỢC MARKETTING/BÁN HÀNG:

1.

Phân tích yếu tố:

:

1.1

Khách hàng tiềm năng:

:

a.

Xác định khách hàng thực sự

:

b.

Phân tích lý do mua hàng

:

1.2

Xác định phương pháp tiếp cận thích hợp

:

1.3

Kế hoạch tiếp xúc, triển khai bán hàng

:

1.4

Phân tích giá cả, lợi nhuận

:

a.

Giao hàng

:

b.

Phân tích cạnh tranh

:

1.5

Ước tính doanh thu trung bình

:

:

2.

Hình thành chiến lược marketting:

:

Eâ’.1

Phân tích định luợng và định tính khách hàng tiềm năng:

:

2.2

Phat1 triển kế hoạch xúc tiến

:

a.

Chọn đặc tính cần nhấn mạnh

:

b.

Xác định phương tiện truyền thông để tải thông tin tối thiểu nhất

:

c.

Tổ chức bán hàng và các biện pháp hỗ trợ thích hợp

:

2.3

Xác định tính kinh tế của chiến lược

:

a.

Kế hoạch tiếp xúc và tổ chức bán hàng

:

b.

Doanh số trung bình

:

c.

Phân tích giá cả lơi nhuận

:

2.4

Đánh giá các phương thức giao sản phẩm và dịch vụ

:

2.5

Đánh giá các yêú tố cạnh tranh

:

2.6

Dự tính doanh thu thực tế

:

V/ SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH:

1.

Mô tả phương pháp sản xuất

:

1.1

Nêu rõ quy trình sản xuất

:

1.2

Xác định và kiểm tra/giám sát các yếu tố thời gian, thiết bị hoặc các yếu tố môi trường

:

2.

Xác định nguyên liệu và quy trình cần thiết:

:

2.1

Nêu cụ thể các nguyên liệu cần có, các nguồn chính và thời gian giao nguyên liệu cụ thể.

:

2.2

Xem xét các nhu cầu hợp lý về kho bãi và chuyên chỏ

:

2.3

Đánh giá việc kiểm tra chất lượng và các yêú tố môi trường

:

2.4

Thẩm định qui trình sản xuất.

:

2.5

Quyết định chính xác về thiết bị

:

2.6

Yêu cầu về nhân sự

:

2.7

Dự trù các tiêu chuẩn về chi phí

:

:

3.

Phân tích cạnh tranh:

:

3.1

Đánh giá đối thủ cạnh tranh trên các mặt qui trình sản xuất, thiết bị.

:

3.2

So sánh chi phí sản xuất cuối cùng

:

3.3

Các mối quan hệ trước đây sẽ được phát triển như thế nào, nguyên nhân và tác động đối với doanh nghiêp.

:

VI/ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ:

1

Xác định các chức năng chủ yếu

:

1.1

Chức năng naò chủ chốt, cần thiết

:

1.2

Mối quan hệ giữa các chức năng

:

2.

Mô tả các chức năng cơ bản

:

3.

Xác định nguồn cung ứng các kỹ năng cho lãnh đạo , CNV

:

4.

Các phương pháp đãi ngộ, động viên nhân viên

:

VII/ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT:

1.

Các nguồn lưc cần thiết đê triển khai kế hoạch tài chính

:

1.1

Trang thiết bị

:

1.2

Hệ thống tồn kho

:

1.3

Chi phí ban đầu

:

1.4

Vốn lưu động

:

1.5

Lịch trình đầu tư

:

:

2.

Chi phí trang thiết bị và nhà xưởng:

:

2.1

Chi phí xây dựng nhà xưởng

:

2.2

Chi phí cải tạo

:

2.3

Chi phí cho trang thiết bị

:

2.4

Chi phí lắp đặt

:

2.5

Chi phí vận hành

:

2.6

Trang thiết bị văn phòng.

:

:

3.

Hàng tồn kho

:

3.1

Chi phí tồn kho thực tế

:

3.2

Xem xét lượng hàng tối ưu.

:

3.3

Nhu cầu lưu kho ứng với khả năng lưu kho

:

3.4

Cân nhắc thời gian đặt hàng để dảm bảo được hàng cung cấp.

:

:

4.

Chi phí ban đầu khác

:

4.1

Quảng cáo và xúc tiến bán hàng

:

4.2

Chi phí dịch vụ ban đầu

:

4.3

Chi phí giấy phép và đăng ký đặc biệt

:

4.4

Chi phí đền bù giải toả và giải quyết các thủ tuc đất đai

:

4.5

Chi phí đo đạc khảo sát, thiết kế xây dựng, đấu thầu

:

4.6

Chi phí tuyển dụng và đào tạo

:

4.7

Chi phí kiểm tra và đăng ký chất lượng sản phẩm

:

:

5.

Nhu cầu vốn lưu động

:

5.1

Vốn chủ sở hữu

:

5.2

Vốn vay dài hạn

:

5.3

Vốn vay ngắn hạn

:

5.4

Thuê tài chính

:

5.5

Thuê hoạt động

:

5.6

Tín dụng của nhà cung cấp

:

5.7

Trả trước khách hàng

:

VIII/ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN:

1.

Kế hoạch bán hàng

:

2.

Kế hoạch sản xuất

:

3.

Kế hoạch quản lý

:

4.

Dự kiến thu chi

:

5.

Các nguồn lực cần thiết

:

6.

Dự kiến dòng tiền

:

7.

Bảng cân đối kế toán

:

8.

Bảng dự kiến kết quả kinh doanh

:

9.

Phân tích diểm hoà vốn và các tỷ lệ

:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: