Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.1.1-B8 Xác định sứ mạng và mục tiêu

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU

I/ SỨ MẠNG CỦA TỔ CHỨC:

(Phần này được tách riêng, trước phần xác định chiến lược, nhưng được gom chung vào phần mục tiêu cho tiện).

1.      Ý nghĩa: là bản tuyến bố thái độ của tổ chức, là những triết lý kinh doanh, gnuyên tắc kinh doanh, tuyên bố lý do tồn tại của tổ chức, công việc kinh doanh của chúng ta là gì?

 

2.      Vai trò của bản sứ mạng:

v     Đảm bảo sự đồng tâm nhất trí về chí hướng trong một tổ chức.

v     Tạo cơ sở để huy động nguồn lực của tổ chức.

v     Đề ra tiêu chuẩn phân bổ các nguồn lực của tổ chức.

v     Hình thành khung cảnh và bầu kinh doanh thuận lợi.

v     Đóng vai trò tiêu  điểm để mọi người đồng tình với mục đích  và phương hướng của  tổ chức.

v     Tạo điều kiện chuyển hoá mục đích của tổ chức thành các mục tiêu phù hợp.

v     Tạo điều kiện chuyển hoá mục tiêu thành các chiến lược và biện pháp hoạt động cụ thể khác..

3.      Tiến trình phát triển môt bản sứ mạng: Theo phương pháp từ trên xuống, từ dưới lên hoặc kết hợp hoặc thuê ngoài.

 

4.      Tính chất của một bản sứ mạng:

v     Là bản tuyên bố thái độ của tổ chức nhằm mục đích điều hoà sự khác biệt giữa cổ  đông, nhóm công nhân viên…, cho phép tạo ra và xem xét đến một loạt các mục tiêu khả thi để lựa chọn.

v     Giải quyết các quan điểm bất đồng đặc biệt là giữa các nhà chiến lược, nhà chiến lược cần thoả thuận với nhau trước hơn là làm cho đến khi tổ chức lâm vào tình trạng khó khăn.

v     Định hướng khách hàng: phải phản ánh dự đoán của kh1ch hàng, tìm hiểu các nhu cầu của thị trường tiêu thụ trước khi sản xuất.

v     Là bản tuyên bố trách nhiệm xã hội: là nghĩa vụ của công ty với nguời tiêu thụ, môi trường, cộng động, CNV….

5.      Nội dung cơ bản của bản sứ mạng:

v     Khách hàng: Ai là khách hàng của công ty?

v     Ssản phẩm và dịch vụ: Sản phẩm hay dịch vụ chính của công ty là gì?

v     Thị trường: Công ty cạnh tranh tại đâu?

v     Công nghệ:  Công nghệ có là mối quan tâm hàng đâu2 của công ty hay không?

v     Sự quan tâm đối với vấn đề sống còn, phát triển khả năng sinh lợi: Công ty có ràng buộc với các mục tiêu kinh tế hay không?

v     Triết lý: Đâu là niềm tin cơ bản, giá trị, nguyện vọng và các ưu tiên của công ty?

v     Tự đánh giá về mình: Năng lực đặc biệt hoặc lợi thế cạnh tranh  chủ yếu của công ty là gì?

v     Mối quan tâm với hình ảnh công cộng: Hình ảnh công cộng có là mối quan tâm chủ yếu vối công ty hay không?

v     Mối quan tâm với nhân viên: Thái độ của công ty với nhân viên như thế nào?

II/ MỤC TIÊU:

1.      Điều kiện mục tiêu: phải cụ thể, rõ ràng, đo lường được, có khả năng thực hiện được, thống nhất, cụ thể:

1.1. Chuyên biệt

 • Chỉ những liên hệ với mục tiêu
 • Khuôn khổ thời gian hình thành
 • Có tính chuyên biệt

1.2. Tính linh hoạt

 • Thích ứng đe dọa không tiên liệu được
 • Linh hoạt gia tăng thì sự riêng biệt giảm
 • Thay đổi mục tiêu, kế hoạch hành động phải chú ý

1.3. Khả năng có thể đo lường được

 • Thoả mãn tiêu chuẩn
 • Làm cho từ ngữ trong phát biểu thuyết phục
 • Liên hệ với tính riêng biệt

1.4. Khả năng đạt tới được

 • Sự tiên đoác cần chính xác
 • Không phí phạm thời gian, công sức, cản trở nhà quản trị
 • Thể hiện sáng tạo có khoa học

15. Tính thống nhất

 • Không làm hại mà phù hợp với yếu tố khác, mục tiêu tương ứng không cần hợp vì sự xung đột.
 • Từ lợi nhuận ngắn hạn phát triển thành dài hạn, lề lợi nhậu thành vị trí cạnh tranh, cố gắng bán hàng thành phát triển thị trường, đi sâu vào thị trường thành phát triển thị trường mới
 • Liên hệ thành không liên hệ cơ hôi mới như là nguồn lực phát triển, lợi nhuận thành không lợi, phát triển thành ổn định  và rủi ro thành môi trường nhiều rủi ro.

1.6. Khả năng chấp nhận được

 • Người chịu trách nhiệm chúng, cổ đông quan trọng
 • Sự hiểu biết nhân viên, nhu cầu, khả năng của họ
 • Đối với cổ đông cho họ thấy làm thế thì mang lai lợi nhuận

 

Sau khi lập ra chiến lượcm sứ mạng, mục tiêu của công ty, bạn phải lập mục tiêu của các bộ phận chức năng. Để thưc hiện được mục tiêu của công ty, thì các bộ phận chức năng phải có mục tiêu gì, sau đây là một số chỉ tiêu gợi ý.

Stt Bộ phận chức năng Nội dung cần phân tích

1.1

Marketting

Phân tích về khách hàng

1.2

Chiến lược sản phẩm

1.3

Định giá

1.4

Phân phối/Tiêu thụ

1.5

Khuyến mãi

2.1

Sản xuất và vận hành

Kiểm tra chất lượng

2.2

Vị trí đặ nhà maý

2.3

Việc mua hàng

2.4

Bảo trì phương tiện và thiết bị sản xuất

2.5

Lịch trình sản xuất

3.1

Nguồn nhân lực

Thể thức khuyến khích nhân viên

3.2

Đào tạo

3.3

Thù lao

3.4

Thuê mướn

4.1

Tài chính

Cơ cấu vốn

4.2

Chính sách về lợi tức cổ phần

4.3

Vốn lưu động

4.4

Thị trường tài chính

5.1

Nghiên cứu và phát triển

Đổi mới kỹ thuật

5.2

Phát triển kỹ thuật

5.3

Biết trước quy trình sản xuất

Sau khi lập mục tiêu cho các bộ phận, các bộ phận này phải lập kế hoạch chi tiết thực hiện mục tiêu. Bản kế hoạch này được lập theo mẫu: trong phần quy định lập kế hoạch phần 5.6

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: