Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.1.1-B4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH

1.      Lập danh sách các yếu tố quan trọng đối với các yếu tố như đã nhận diện, nêu rõ lý do tại sao các yếu tố là quan trọng theo bảng sau: (lấy từ bản phân tích môi trường vi mô)

Stt Yếu tố cạnh tranh chủ yếu Giải thích

2.      Phân loại tâm quan trong:

v     0.0 – 0.2 : không quan trọng

v     0.2 – 0.4 : Ít quan trọng.

v     0.4 – 0.6 : Quan trọng

v     0.6 – 0.8 : Khá quan trọng

v     0.8 – 1.0 : Rất quan trọng.

Stt Yếu tố bên ngoài chủ yếu Tâm quan trọng Giải thích

3.      Đánh giá mức độ phản ứng của công ty với các yếu tố:

Việc phân loại để xác định được rằng: cách thức mà các chiến lược của công ty phản ứng với các yếu tố này quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp.

v     4 điểm là phản ứng tốt.

v     3 điểm là phản ứng phản ứng trên trung bình.

v     2 điểm là phản ứng trung bình.

v     1 điểm là phản ứng ít.

Stt Yếu tố bên ngoài chủ yếu Tâm quan trọng Điểm

4.      Nhân và cộng số điểm.

Stt Yếu tố bên ngoài chủ yếu Tâm quan trọng Điểm Tổng điểm

Tổng cộng

1

Các yếu tố

Cty mẫu Cty cạnh tranh1 Cty cạnh tranh2
Mức độ quan trọng Phân loại điểm Tổng điểm Phân loại điểm Tổng điểm Phân loại điểm Tổng điểm

Thị phần marketting

0.2

Khả năng cạnh tranh giá

0.2

Vị trí tài chính

0.4

Chất lượng sản phẩm

0.1

Lòng trung thành của khách hàng

0.1

Tổng số điểm quan trong

1.0

5.      Kết luận:

v     2.5 là điểm trung bình.

v     Phân tích trên và dưới 2.5 điểm

v     Phân tích các điểm phản ứng mạnh.

v     Phân tích các yếu tố có tầm quan trong nhưng phản ứng ít?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: