Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.1.1-B2 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

1.      Lập danh sách các yếu tố quan trọng đối với các yếu tố như đã nhận diện, nêu rõ lý do tại sao các yếu tố là quan trọng theo bảng sau:

Stt Yếu tố bên ngoài chủ yếu Giải thích

2.      Phân loại tâm quan trong:

v     0.0 – 0.2 : không quan trọng

v     0.2 – 0.4 : Ít quan trọng.

v     0.4 – 0.6 : Quan trọng

v     0.6 – 0.8 : Khá quan trọng

v     0.8 – 1.0 : Rất quan trọng.

Hãy đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố như sau:

Stt Yếu tố bên ngoài chủ yếu Tâm quan trọng Giải thích

3.      Đánh giá mức độ phản ứng của công ty với các yếu tố:

Việc phân loại để xác định được rằng: cách thức mà các chiến lược của công ty phản ứng với các yếu tố này quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp.

v     4 điểm là phản ứng tốt.

v     3 điểm là phản ứng phản ứng trên trung bình.

v     2 điểm là phản ứng trung bình.

v     1 điểm là phản ứng ít.

Stt Yếu tố bên ngoài chủ yếu Tâm quan trọng Điểm

4.      Nhân và cộng số điểm.

Stt Yếu tố bên ngoài chủ yếu Tâm quan trọng Điểm Tổng điểm

Tổng cộng

1

Ghi chú: nhân tầm quan trọng với điểm, được tổng điểm.

5.      Kết luận:

v     2.5 là điểm trung bình.

v     Phân tích trên và dưới 2.5 điểm

v     Phân tích các điểm phản ứng mạnh.

v     Phân tích các yếu tố có tầm quan trong nhưng phản ứng ít?

v     Trường hợp các yếu tố, mức độ quan trọng, phân loại có cùng ý nghia thì lập thêm ma trận cạnh tranh.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: