Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.1.1-B1 Phân tích môi trường vĩ mô

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

Công ty

:

Địa chỉ

:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh

:

Tel

:

Fax

:

Email

:

Website

:

Thời gian phân tích

:

1.  Phân tích môi trường kinh tê:
1.1 Giao đoạn của chu kỳ kinh tế:
1.2 Tài trợ của chính phủ vơí ngành:
1.3 Những xu hướng thu nhập quốc dân:
1.4 Tỷ lệ lạm phát:
1.5 Lãi suất ngân hàng:
1.6 Chính sách tiền tệ:
1.7 Mức độ thất nghiệp:
1.8 Những chính sách quan thuế:
1.9 Những sự kiểm soát lương bổng, giá cả
1.10 Cán cân thanh toán:

 

2.  Yếu tố chính trị:
2.1 Những luật lệ cho người tiêu thụ vay:
2.2 Những luật lệ chống tơrớt:
2.3 Những luật lệ bảo vệ môi trường:
2.4 Những luật lệ về thuế khoá:
2.5 Những kích thích đặc biệt:
2.6 Những luật lệ về mậu dịch quóc tế:
2.7 Những luật lệ về thuê mướn lao động và cổ đông
2.8 Sự ổn định của chính quyền:

 

3. Những yếu tố xã hội và dân số:
3.1 Những thái đô với chất lượng đời sống:
3.2 Những lối sống:
3.3 Phụ nữ trong lực lượng lao động:
3.4 Nghề nghiệp
3.5 Tính linh hoạt của người tiêu thụ:
3.6 Tỷ lệ tăng dân số:
3.7 Những biến đổi về dan số:
3.8 Mật số dân số:
3.9 Cơ cấu dân số:
3.10 Tôn giáo:

 

4. Môi trường tự nhiên:
4.1 Các loại tài nguyên:
4.2 Ô nhiễm:
4.3 Thiếu năng lượng:
4.4 Sự tiêu phí cac loại tài nguyên thiên nhiên:

 

5.  Yếu tố kỹ thuật công nghệ:
5.1 Chỉ tiêu nhà nước về nghiên cứu phát triển:
5.2 Chỉ tiêu của công nghiệp về nghiên cứu và phát triển:
5.3 Tập trung vào các nỗ lực kỹ thuật nào?
5.4 Bảo vệ bằng sáng chế:
5.5 Những sản phẩm mối:
5.6 Sự chuyển giao kỹ thuật mối:
5.7 Sự tự đợng hoá:
5.8 Người maý:

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: