Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương – list

Posted by nqcentre on June 15, 2011

Bạn có thể tham khảo các loại phần mềm nhân sự như sau:

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương XMan-HRM 2.0

Phần mềm quản lý nhân sự F.PMS

Phần mềm Quản lý Nhân sự SSP-HRM

Phần mềm quản lý nhân sự Năm Sao

Phần mềm quản lý nhân sự eHR

Phần mềm quản lý nhân sự Spec HRM 2.0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: