Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Khoá học giám đốc nhân sự của BCC

Posted by nqcentre on June 15, 2011

IÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Khóa học được thiết kế cho những nhà quản lý cao cấp của công ty, Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự, Chuyên viên Nhân sự Cao cấp, những người sẽ được đề bạt vào vị trí quản lý nhân sự cao cấp trong công ty, tập đoàn, phụ trách nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự thực hành tại doanh nghiệp và các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

Cấu trúc

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 04 tháng bao gồm:

·                                Thời gian đào tạo:                               12 tuần bao gồm 12 ngày (7 giờ / ngày)

·                                Thời gian làm báo cáo chuyên đề:  01 tháng

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực

·                                Tổng quan về quản trị và quản trị nhân lực

·                                Sự phát triển quản trị nhân lực  trên thế giới

·                                Mục đích của quản trị nhân lực

·                                Các hoạt động của quản trị nhân lực

·                                Các thử thách của quản trị nhân lực

·                                Mô hình xây dựng hệ thống phát triển nguồn Nhân lực

Tìm kiếm và giữ nhân tài

·                                Chiến lược phát triển nhân lực doanh nghiệp

·                                Tìm kiếm và phát hiện nhân tài

·                                Đào tạo và phát triển nhân tài

·                                Gìn giữ và duy trì nhân tài cho tổ chức

Quản lý lương, thưởng

·                                Khái quát về lương thưởng

·                                Các yếu tố tác động đến lương thưởng

·                                Các thành phần của lương thưởng

·                                Quản lý lương

Phát triển năng lực

·                                Khái niệm về năng lực

·                                Năng lực yêu cầu của tổ chức

·                                Tự điển năng lực

·                                Năng lực yêu cầu cho vị trí công việc

·                                Đánh giá năng lực cá nhân

·                                Phát triển năng lực của tổ chức

Hoạch định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

·                                Khái quát về phát triển nguồn nhân lực

·                                Phân tích nhu cầu đào tạo

·                                Kế hoạch đào tạo và phát triển

Hệ thống thông tin nhân sự

·                                Cơ bản về hệ thống thông tin nhân sự

·                                Dữ liệu hoá hệ thống thông tin nhân sự

·                                Lựa chọn phần mềm, áp dụng vận hành và quản lý Hệ thống thông tin nhân sự

·                                Xây dựng và phát triển kênh thông tin nhân sự văn minh –  lịch sự

Văn hóa doanh nghiệp

·                                Định nghĩa và đặc trưng văn hóa doanh nghiệp

·                                Cấp độ và biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp

·                                Mô hình văn hóa doanh nghiệp

·                                Văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện thay đổi

Quản lý thay đổi

·                                Giới thiệu về thay đổi

·                                Hướng tới thay đổi cá nhân

·                                Hướng tới thay đổi trong tổ chức

Tư vấn nội bộ

·                                Cơ bản về tư vấn nộ bộ và người tư vấn nội bộ

·                                Nhận diện hệ thống nhân sự doanh nghiệp

·                                Duy trì và chuẩn bị chuyển đội hệ thống

·                                Chuyên nghiệp hóa hệ thống nhân sự

·                                Thực hành tư vấn nội bộ

Phát triển tổ chức

·                                Con người trong tổ chức

·                                Đội/ nhóm trong tổ chức

·                                Quản lý & lãnh đạo trong tổ chức

·                                Hệ thống phát triển tổ chức

·                                Phát triển tổ chức trong điều kiện Việt Nam

http://www.bcc.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=72

Advertisements

One Response to “Khoá học giám đốc nhân sự của BCC”

  1. […] Khoá học giám đốc nhân sự của BCC […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: