Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Các khoá học về nhân sự

Posted by nqcentre on June 15, 2011

Khoá học giám đốc nhân sự của PACE

Khoá học giám đốc nhân sự của BCC

Khoá học nghề nhân sự của BCC

Khoá đào tạo xây dựng và áp dụng hệ thống tiền lương – BCC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ”

Xây dựng và Quản lý Hệ thống đãi ngộ

Khoá học nghề nhân sự của Inpro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: