Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Tích hợp chiến lược nhân sự và chiến lược công ty

Posted by nqcentre on June 11, 2011

BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CHIẾN LƯỢC

NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

INTEGRATING HUMAN RESOURCE STRATEGY INTO THE CORPORATE STRATEGY

 

 

ĐOÀN GIA DŨNG

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 

 

TÓM TẮT

Thực tế rất nhiều doanh nghiệp coi trọng nguồn nhân lực, tuy vậy họ không biết nên tiến hành các hoạt động đối với nguồn nhân lực này như thế nào. Trong nhiều doanh nghiệp có khuynh hướng tuyển dụng con em nhân viên công ty và xem đó như là hình thức động viên họ. Rõ ràng, các doanh nghiệp rất cần một cách tiếp cận mới hơn về nguồn nhân lực mà bắt nguồn từ nhận thức vai trò của nguồn nhân lực và tìm mọi cách gia tăng sự phù hợp chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược công ty. Bài viết này hy vọng đáp ứng phần nào những yêu cầu của các nhà nghiên cứu và các nhà kinh doanh.

ABSTRACT

In practice a large number of enterprises pay great attention to human resources, but they do not know what activities should be carried out. Many enterprises are likely to recruit relatives of the company’s employees, which is seen as an incentive for them. It is clear that enterprises need a new approach to human resources, starting from recognizing its role to finding ways to tailor the human resouce strategy to fit the corporate strategy. This paper is to address to some extent these questions facing researchers and businessmen.

 

 

 

            Tiếp cận theo hướng chiến lược là phương thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và khi các công ty hoạt động trong một môi trường kinh doanh bất ổn. Cách tiếp cận này giúp cho công ty thích ứng một cách hiệu năng với sự biến động của môi trường và qua đó đạt được lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của công ty, thì lợi thế thông qua con người được xem là yếu tố căn bản. Con người được xem là nguồn lực căn bản và có tính quyết định của mọi thời đại. Nguồn lực từ con người là yếu tố bền vững và khó thay đổi nhất trong mọi tổ chức.

Năng lực thông qua con người ở các công ty được hiểu như là khả năng của đội ngũ nhân viên trong công ty. Khả năng này được thể hiện trên các khía cạnh ở hình 1. Nguồn nhân lực đóng góp cho sự thành công của công ty trên các khía cạnh chất lượng cao, dịch vụ tuyệt hảo, khả năng đổi mới; kỹ năng trong công việc cụ thể; và năng suất của đội ngũ nhân viên. Đây là những yếu tố then chốt mang lại sự thành công của các tổ chức, Tuy vậy, không phải tổ chức nào cũng có thể thành công trên hầu hết tất cả các khía cạnh trên về nguồn nhân lực và thường người ta chọn các trọng tâm phù hợp với viễn cảnh (vision) và chiến lược của công ty. Ví dụ có công ty đề cao các yếu tố về năng suất; kỹ năng có tính chuyên nghiệp, và cũng có công ty lại đề cao dịch vụ tốt; chất lượng cao; khả năng đổi mới của đội ngũ nhân viên.

Năng lực thông qua yếu tố con người thường mang tính bền vững vì nó không thể xác lập trong một thời gian ngắn. Nó liên quan đến văn hoá của tổ chức. Đây chính là các chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống và ứng xử giữa các thành viên trong tổ chức. Văn hoá còn đề cập đến các giá trị mà những người nhân viên trong công ty đề cao, suy tôn và cả cách thức mà họ chia sẻ thông tin cho nhau trong tổ chức. Muốn cải thiện nguồn nhân lực thì trước hết phải cải thiện môi trường văn hoá công ty, và điều này không phải dễ và mất rất nhiều thời gian và khá tốn kém. Rõ ràng nền tảng các khía cạnh thể hiện ở trên thường gắn với văn hoá công ty và rất khó hình thành trong ngày một ngày hai, như chúng ta làm điều đó với các nguồn lực khác như tài chính hoặc công nghệ.

 

Chất lượng cao

Dịch vụ

tuyệt hảo

Khả năng

đổi mới

Các kỹ năng

 

Nguồn nhân lực – Năng lực cốt lõi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Các khía cạnh về năng lực nguồn nhân lực

 

      Chiến lược nguồn nhân lực cần được tích hợp với chiến lược của các tổ chức

Quan niệm này dựa trên việc coi nguồn nhân lực như là năng lực cốt lõi của công ty yếu tố tạo ra sự khác biệt và mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty. Mặt khác các hoạt động nguồn nhân lực cũng cần có sự kết hợp nhau để hợp lực tạo ra khả năng bảo đảm sự thành đạt mục tiêu của tổ chức.

      Quan hệ nguồn nhân lực với các chiến lược khác trong công ty được thể hiện thông qua hình 2.

Các tiền đề

 

Sứ mệnh của tổ chức

 

Chiến lược của tổ chức

Các yêu cầu về HR

Các kỹ năng

– Thái độ, hành vi nhân viên

– Văn hoá trong tổ chức

Chiến lược HR

Các mục tiêu và cách thức phát triển nguồn nhân lực…

Các hoạt động HR

 

Nguồn nhân lực như là năng lực cốt lõi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sự tích hợp nguồn nhân lực với chiến lược công ty

 

            Theo chiều thuận thì sứ mệnh và chiến lược của tổ chức đặt ra các yêu cầu về nguồn nhân lực như các kỹ năng cần thiết, thái độ làm việc của nhân viên và các yếu tố thuộc về văn hoá của tổ chức, và yêu cầu nguồn nhân lực đáp ứng. Chúng ta có thể nhận thấy quan hệ tích hợp của chiến lược nguồn nhân lực với các chiến lược của tổ chức ở hình 2. Khi sự phát triển nguồn nhân lực tạo ra năng lực cốt lõi và điều này lại cung cấp các cơ sở đầu vào cho các nhà quản trị chiến lược hoạch định ra các chiến lược mới theo đuổi các mục tiêu có tính thách thức cao hơn.

 

Nguồn nhân lực với các dạng chiến lược kinh doanh

      Như chúng ta đã biết, chiến lược kinh doanh được xây dựng theo từng ngành hàng chủ yếu, và mỗi ngành hàng cụ thể có thể là những sản phẩm hoặc dịch vụ có khách hàng khá độc lập, và mỗi ngành hàng như vậy hướng vào những thị trường cụ thể.

      Bản thân các ngành hàng đó cần có các chiến lược phù hợp và chiến lược này được gọi là chiến lược kinh doanh. Nó trả lời câu hỏi ngành hàng đó công ty giành lợi thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách nào.

      Một dạng chiến lược kinh doanh phổ biến là chiến lược dẫn đạo chi phí (giành lợi thế cạnh tranh bằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chi phí của tổ chức thấp), chiến lược này thích hợp trong các thị trường có độ nhạy cảm của cầu theo giá cao.

 

Giành lợi thế cạnh tranh bằng

Chi phí thấp

Giành lợi thế cạnh tranh bằng

Sự khác biệt

1.      Chú trọng nguồn bên trong

2.      Tìm kiếm nhân viên có tính chuyên nghiệp trong công việc

3.      Chuyên môn hoá, ít quyền hạn

4.      Đào tạo theo hướng chuyên sâu

5.      Đánh giá thành tích: chú trọng sự tuân thủ các chuẩn mực về hành vi trong công việc

6.      Trả lương hướng vào sự trung thành

1.      Chú trọng nguồn bên ngoài

2.      Tìm kiếm nhân viên có khả năng sáng tạo

3.      Phân quyền rộng cho nhân viên

4.      Đạo tạo diện rộng, ngắn hạn

5.      Đánh giá theo kết quả

 

 

6.      Thù lao hướng ra bên ngoài trả lương có tính cạnh tranh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sự tích hợp các hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh

 

            Dạng chiến lược thứ hai là chiến lược cạnh tranh bằng sự khác biệt, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ với các thuộc tính khác biệt, mang lại giá trị mới tăng thêm cho người tiêu dùng. (Ví dụ như công ty may mặc hướng đến việc thoả mãn tốt hơn các khách hàng của mình thông qua việc cung cấp các quần áo may mặc với các kiểu dáng mới, hợp thời trang,…). Chiến lược kinh doanh này rất thuận lợi cho các thị trường có độ nhạy cảm của cầu theo giá thấp.

            Mỗi loại chiến lược thường đòi hỏi những nguồn nhân lực tương thích với nó, vì nếu không có những kết hợp này công ty không thể đạt được các mục tiêu của mình.

            Hình thứ (3) mô tả các hoạt động nguồn nhân lực cần phải tiến hành như thế nào để phù hợp mỗi loại chiến lược kinh doanh.

            Một công ty theo đuổi chiến lược dẫn đạo chi phí sẽ tập trung vào việc tìm kiếm những nguồn nhân lực bên trong như dựa trên việc thu hút con em của nhân viên đang và đã làm việc trong công ty, hoặc là bạn bè người thân của nhân viên. Cách làm này có thể tận dụng kinh nghiệm của những người nhân viên và qua đó giảm bớt các chi phí đào tạo, thời gian hội nhập nhân viên mới với công việc. Ngược lại việc công ty theo đuổi chiến lược dị biệt hoá hay sự khác biệt rất cần các nhân tố mới, cần các tài năng để tạo ra sự khác biệt vì thế không thể trông chờ những nguồn nhân viên bên trong được mà phải mở rộng nguồn. Và công ty phải chú trọng tìm ra các giải pháp để thu hút và lưu giữ các tài năng trong công ty.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

[1]               Gary Dessler, Human resource management – 8th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000.

[2]               Những luận cứ khoa học của việc PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Nxb Khoa học Xã hội, 2003.

[3]               Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập và toàn cầu hoá,  http://www.industry.gov.vn/News/detail.asp?Sub=50&id=2455

[4]               Strategic Human Resources Management:Aligning with the Mission//U.S. Office of Personnel Management, Office of Merit Systems Oversight and Effectiveness, 1999

[5]               Randall S. Schuler, Susan E. Jackson, Strategic Human Resource Management, Blackwell Publishers Ltd, 1999.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: