Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Sổ tay nhân viên

Posted by nqcentre on April 29, 2011

Download sổ tay nhân viên

Bạn có thể xem chi tiết sổ tay bên dưới

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU – SỔ TAY NHÂN VIÊN

·            Lời nói đầu của Giám đốc

·            Mục tiêu lâu dài

·            Vài nét sơ lược về Công ty

·            Văn hóa công ty

 

CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY – SỔ TAY NHÂN VIÊN

1.                Tác phong và trang phục

2.                Ra vào Công ty

3.                Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ

4.                Phạm vi đi lại

5.                Hút thuốc lá

6.                Phương tiện thông báo

7.                Sử dụng Căn tin

8.                Sử dụng điện thoại

9.                Cập nhật thông tin cá nhân

10.            An toàn lao động

11.            Thực hiện trật tự, vệ sinh nơi làm việc

12.            Quản lý và sử dụng tài sản Công ty

13.            Phương tiện đi công tác

14.            Khách của công ty và của cá nhân

15.            Các trường hợp khẩn cấp

16.            Phần mềm/ Email/ Internet/ mạng LAN

17.            Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty

18.            Tiết kiệm

 

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ  – SỔ TAY NHÂN VIÊN

1.             Tuyển dụng và tuyển dụng

2.             Thử việc và thử thách

3.             Sinh viên thực tập

4.             Mô tả công việc

5.             Hợp đồng lao động

6.             Phân cấp bậc và phân hạng công việc

7.             Đánh giá kết quả công việc

8.             Nghỉ thường niên

9.             Nghỉ ốm

10.          Làm việc trong điều kiện đặc biệt

11.          Đào tạo và phát triển

12.          Thôi việc

13.          Thuyên chuyển công việc

14.          Chấm dứt hợp đồng lao động

15.          Lương và các quyền lợi

16.          Chế độ phúc lợi

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT  – SỔ TAY NHÂN VIÊN

I.             Đề bạt, khen thưởng

1.         Chính sách đề bạt

2.         Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích

II.           Kỷ luật

Các hình thức kỷ luật

Các vi phạm bị buộc thôi việc

Các vi phạm nội qui khác

 

CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI  – SỔ TAY NHÂN VIÊN

CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI

.

Advertisements

One Response to “Sổ tay nhân viên”

  1. […] Sổ tay nhân viên […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: