Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Download tài liệu marketing phần 1

Posted by nqcentre on April 24, 2011

  1. Chương 1. Những vấn đề cơ bản về marketing
  2. Chương 2. Hệ thống thông tin marketing
  3. Chương 3. Phân tích môi trường marketing.
  4.  Chương 4. Phân tích thị trường và người tiêu dùng
  5.  Chương 5. Phân tích thị trường B2B.
  6. Chương 6. Phân tích ngành và môi trường cạnh tranh.
  7. Chương 7. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
  8. Chương 8. định vị sản phẩm.
  9. Chương 9. Chiến lược sản phẩm và dịch vụ
  10. Chương 10. Chiến lược giá.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: