Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Bảng mô tả công việc kỹ thuật viên điện

Posted by nqcentre on March 22, 2011

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

1.      Chức danh Kỹ thuật viên điện

2.      Bộ phận Bộ phận kỹ thuật

3.      Quản lý trực tiếp Trưởng phòng kỹ thuật

4.      Quản lý gián tiếp Giám đốc điều hành

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện các công việc sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện của khách sạn.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1.      Sửa chữa các sự cố liên quan đến hệ thống điện của khách sạn và báo cáo kết quả thực hiện.

2.      Cùng với TP xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện.

3.      Thực hiện bảo trì hệ thống điện theo kế hoạch được duyệt.

4.      Theo dõi bảo hành liên quan đến các hệ thống điện  bao gồm: lập lịch theo dõi bảo hành, giám sát việc bảo hành, ký vào biên bản nghiệm thu.

5.      Đề xuất cấp phát các loại vật tư liên quan đến hệ thống điện  trình TP duyệt và quản lý các loại vật tư được cấp phát từ kho.

6.      Quản lý, sử dụng, bảo quản tốt các công cụ được giao.

7.      Lắp đặt các loại máy móc, thiết bị thuộc hệ thống điện  và bàn giao cho các bộ phận, lập biên bản bàn giao có chữ ký của các bên.

8.      Thay mặt bộ phận kỹ thuật làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp về điện  liên quan đến nghiệp vụ kỹ thuật và báo cáo kết quả làm việc cho TP.

9.      Báo cáo kịp thời các sự cố trong công việc cho TP giải quyết.

10.  Kết hợp với TP để xây dựng danh mục thiết bị điện  theo mẫu của khách sạn.

11.  Đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng cho khách sạn liên quan đến hệ thống điện .

12.  Thiết kế hệ thống điện cho các hội nghị do khách sạn tổ chức.

13.  Trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị điện  theo kế hoạch đào tạo của khách sạn cho các bộ phận liên quan.

14.  Trực tiếp vận hành máy phát điện trong các trường hợp mất điện.

15.  Thực hiện các công việc kỹ thuật và bảo trì khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: