Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Kế hoạch quản lý dự án CNTT

Posted by nqcentre on April 21, 2008

Nhập đề
Khái niệm chung về dự án 6
Dự án Công nghệ thông tin
Đặc trưng của một dự án
Phân loại dự án
Thế nào là quản lý dự án
Các bên liên quan đến dự án
Câu hỏi

Chương 01. Tổng quan về các giai đoạn của dự án CNTT
Một cách tiếp cận rõ ràng và tuần tự
Bảy giai đoạn của dự án CNTT
Minh hoạ cho các giai đoạn của dự án
Câu hỏi

Chương 02. Giai đoạn xác định
Đề cương dự án
Tài liệu nghiên cứu khả thi
Tài liệu yêu cầu
Danh sách các rủi ro
Kế hoạch ban đầu
Đề xuất giải pháp cho người dùng
Kết luận
Câu hỏi

Chương 03. Giai đoạn phân tích
Mục tiêu
Các công việc phải thực hiện
Viết tài liệu “đặc tả chức năng”
Dàn bài của đặc tả chức năng
Xem xét lại kế hoạch
Kế hoạch dự án cuối cùng
Thiết kế tổng thể
Kết luận
Câu hỏi

Chương 04. Giai đoạn thiết kế
Mục tiêu
Các công việc
Một số chú ý
Đặc tả thiết kế
Một số vấn đề trong quá trình thiết kế
Đội thiết kế
Rà soát lại bản thiết kế
Vấn đề chấp nhận dự án
Phương pháp cổ điển
Phương pháp trình diễn hoặc kiểm tra lần lượt tất cả các chức năng
Xem xét lại các ước lượng
Kết luận
Câu hỏi

Chương 05. Giai đoạn thực hiện
Nhập đề
Tổ chức lập trình các module cơ bản; ghép nối hệ thống
Những nguyễn tắc cơ bản trong quản lý thực hiện và cài đặt hệ thống
Các công việc chuẩn bị trước khi tiến hành lập trình, cài đặt
Các bước lập trình
Các công cụ trợ giúp lập trình
Những điểm lưu ý trong tổ chức công việc lập trình
Mua sản phẩm
Tài liệu gọi thầu
Nhận hồ sơ dự thầu
Đánh giá, thẩm định các hồ sơ dự thầu
Đàm phán và ký hợp đồng
Mua sản phẩm
Kiểm tra, chấp nhận
Cài đặt tính hợp lệ hệ thống
Câu hỏi

Chương 06. Giai đoạn kiểm thử hệ thống
Nhập đề
Kế hoạch kiểm thử hệ thống
Tích hợp hệ thống
Thứ tự tích hợp phần mềm
Quá trình tích hợp hệ thống (phần mềm)
Một vài giải pháp
Thứ tự tích hợp phần cứng
Thứ tự tích hợp hệ thống (phần cứng + phần mềm)
Kiểm thử hồi qui
Dữ liệu kiểm thử
Tổ chức quá trình kiểm thử
Lưu giữ các kết quả kiểm thử
Kiểm thử lần cuối
Các công cụ kiểm thử hệ thống
Câu hỏi

Chương 07. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận
Nhập đề
Người chấp nhận sản phẩm
Vai trò quản lý dự án trong giai đoạn kiểm thử chấp nhận
Danh sách các bước kiểm tra chấp nhận
Chạy các kiểm thử chấp nhận
Kết luận về giai đoạn chấp nhận
Câu hỏi

Chương 08. Giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống
Nhập đề
Dịch vụ bảo hành
Chào hàng bán sản phẩm, thực hiện các dự án tiếp
Bảo trì hệ thống
Hợp đồng đánh giá sau khi kết thúc dự án
Danh sách các công việc trong giai đoạn vận hành
Kết thúc vận hành
Câu hỏi
Lời kết phần một của tài liệu

Chương 09. Ước lượng
Giới thiệu
Kỹ thuật ước lượng
Ước lượng giai đoạn phân tích
Tỉ số
Qui tắc ước lượng theo kinh nghiệm của DEC (và các công ty lớn khác)
Tiến trình ước lượng
Kết luận về ước lượng
Câu hỏi

Chương 10. Lập lịch
Giới thiệu
Sơ đồ PERT
Cấp phát tài nguyên
Ràng buộc bộ ba
Lịch biểu hay sơ đồ Gantt
Tập trung vào đường găng
Câu hỏi

Chương 11. Quản lý rủi ro
Bước 1: Dự đoán rủi ro
Bước 2. Khử bỏ rủi ro ở mọi nơi có thể
Bước 3: Giảm bớt tác động của rủi ro bằng lập kế hoạch và định giá cho việc bất ngờ
Bước 4. Kiểm soát khi có điều trục trặc
Câu hỏi

Chương 12. Kiểm soát dự án
Giám sát dự án
Phát hiện và giải quyết các vấn đề
Kiểm soát thông qua họp định kỳ, họp tổng quan kỹ thuật và các báo cáo
Câu hỏi

Chương 13. Nhân sự dự án
Tổ chức dự án
Vai trò của GĐ dự án
Vai trò của PGĐ kỹ thuật
Vấn đề kiêm nhiệm
Vai trò của cán bộ lập trình
Vấn đề uỷ nhiệm
Vai trò của Trường phòng chuyên môn
Vai trò của phía khách hàng
Tuyển chọn nhân sự dự án
Tính cách của người làm quản lý dự án
Giao việc cho từng cá nhân
Động cơ thúc đẩy
Câu hỏi

Chương 14. Đánh giá tài chính và hiệu quả dự án
Mở đầu
Xác định chi phí dự án
Các phương pháp so sánh các phương án
Phân tích điểm hoà vốn
Phương pháp thời hạn thu hồi vốn đơn giản
Phương pháp thời hạn thu hồi vốn có chiết khấu
So sánh theo các chỉ tiêu chất lượng
Câu hỏi

Chương 15. Giới thiệu phần mềm Microsoft Project
Quản lý dự án bằng Microsoft Project
Tạo lập và tổ chức một lịch biểu
Lập lịch cho các nhiệm vụ
Thêm thông tin nhân lực và phương tiện vào dự án
Gán chi phí cho nhiệm vụ và tài nguyên
Đánh giá vào điều chỉnh lịch biểu
In ấn báo cáo

Xem bài khác về: Kế hoạch kinh doanh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: