Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản lý chất lượng toàn diện TQM là gì?

Posted by nqcentre on April 20, 2008

Khái niệm TQM

 

TQM: Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện.

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

 

Các đặc điểm chung của TQM trong quá trình triển khai thực tế hiện nay tại các công ty có thể được tóm tắt như sau:

1.      Chất lượng định hướng bởi khách hàng

2.      Vai trò lãnh đạo trong công ty

3.      Cải tiến chất lượng liên tục

4.      Tính nhất thể, hệ thống

5.      Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên

6.      Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê, vừa đúng lúc,…

 

Các đặc trưng cơ bản của TQM

1.      Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người

2.      Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội: tất cả mọi người đều có lợi

3.      Chú ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết  thúc cũng bằng đào tạo

4.      Dựa trên chế độ tự quản (self- control) – chất lượng không được tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác

5.      Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu  quản lý dựa trên sự kiên (management by fact)

6.      Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty

7.      Hoạt động nhãm chất lượng: thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động

8.      Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến

9.      Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ: đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động thông suốt và thực hiện chính sách và kế hoạch chất lượng

10.  Sử dụng các phương pháp thống kê : thu thập và phân tích dữ liệu về sản phẩm và quá trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: